Acatistul Maicii Domnului Triherusa

Rugăciuni începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

 Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
 Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

 Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;
Vină împărăţia Ta. Facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de Cel-Rau. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

 Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

CONDACUL 1
Împărăteasa Îngerilor şi lumina Sfinţilor, ocrotitoarea celor
Prigoniţi şi limanul de scăpare al tuturor celor ce străbat marea
Ispitelor, Ceea Ce ai purtat pe mâinile Tale pe Focul Cel nemistuit, cu
Care ai aprins inimile cele ce ardeau de dorul Cuvântului, cu mâna Ta
Cea tare atinge-Te şi de ochii sufletului meu, cei orbiţi de păcate, ca să
Văd luminat cărarea laudelor Tale şi să strig cu umilinţă: Bucură-te,
Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi!
ICOSUL 1
Pentru cinstirea sfintelor icoane marele între imnografi, Cuviosul
Ioan Damaschin, pătimit-a tăierea mâinii drepte cu care scria întru
Apărarea icoanei Dreptei Tatălui, lui Hristos Dumnezeul nostru, pentru
A Cărui naştere dintru Tine fără prihană Te mărim pe Tine, Fecioară,
Aşa:

Bucură-te, cortul Împăratului ceresc;
Bucură-te, icoană a frumuseţii duhovniceşti;
Bucură-te, oglinda vederilor îngereşti;
Bucură-te, strălucire necuprinsă a sfinţeniei;
Bucură-te, dulcea cântare a Sfântului Ioan;
Bucură-te, pecetea înţelepciunii ne apropiate;
Bucură-te, scară sfinţită a rugăciunii;
Bucură-te, cer încununat cu stelele virtuţilor;
Bucură-te, cărare străbătută de iubitorii de rugăciune;
Bucură-te, acoperirea celor nedreptăţiţi;
Bucură-te, adânc nemăsurat al milostivirii;
Bucură-te, cunună a cântărilor îngereşti;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 2
Cu lacrimi şi rugăciune fierbinte căzut-a înaintea cinstitei Tale
Icoane înţeleptul între înţelepţi, Sfântul Ioan Damaschin, cerând să îi
Tămăduieşti mâna tăiată de sabia mâniei celor fărădelege şi, luând
Vindecare, a cântat Domnului: Aliluia!
ICOSUL 2
Căutat-ai cu milostivire spre cel care cu lacrimi cerea ajutorul Tău
În necazul său şi mâna cea tăiată în chip minunat ai lipit-o, dându-i lui
Şi din belşug mirul darului Tău, ca să scrie cu dreapta să laude întru
Cinstirea Ta, pentru care noi Te mărim aşa:
Bucură-te, grabnică auzire a rugăciunii celui necăjit;
Bucură-te, vindecare a neputinţei sale prin milostivire;
Bucură-te, munte înalt al sfinţeniei alese;
Bucură-te, suflare a darului dumnezeiesc;
Bucură-te, lumină ce străjuieşti minţile smerite;
Bucură-te, pecete a înţelepciunii duhovniceşti;
Bucură-te, vistierie necheltuită de daruri;
Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii;
Bucură-te, mână plină de milostivire;
Bucură-te, oprirea râurilor lacrimilor celor din nevoi;
Bucură-te, binecuvântare a celor ce pornesc pe calea mântuirii;
Bucură-te, cântarea cea neîncetată a Arhanghelilor;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 3
De mireasma bucuriei s-a umplut sufletul Sfântului Ioan pentru
Vindecarea cea minunată, de care şi noi veselindu-ne, ne întărim cetatea
Sufletului nostru pe temelia nădejdii întru Tine, strigând Domnului:
Aliluia!
ICOSUL 3
În semn de mulţumire pentru minunea Ta, Sfântul Ioan
Damaschin a înfrumuseţat icoana Ta cu o mână de argint, ce arată mâna
Lui dăruită de Tine; pe Tine Te rugăm să ridici mâna Ta şi să
Binecuvintezi pe cei care strigă Ţie aşa:
Bucură-te, bucuria celor tămăduiţi de Tine;
Bucură-te, râu nesecat de milostivire;
Bucură-te, minune mai presus de minune;
Bucură-te, tainică scăpare a celor evlavioşi;
Bucură-te, cetate a Împărăţiei cerurilor;
Bucură-te, apărătoarea celor biruiţi de neputinţe;
Bucură-te, glasul cântărilor duhovniceşti;
Bucură-te, că ai primit darul celui plin de mulţumire;
Bucură-te, că ne dai şi nouă mână de ajutor în primejdii;
Bucură-te, că ne scoţi din valurile patimilor;
Bucură-te, că ne aduci la limanul înţelepciunii;
Bucură-te, că ne păzeşti de atacurile celui viclean;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 4
În lavra Sfântului Sava a fost păstrată sfântă icoana Ta, înaintea
Căreia Sfântul Ioan Damaschin a vărsat lacrimi de întristare şi de
Bucurie şi a înălţat rugăciuni de cerere şi de mulţumire, iar noi
Umilindu-ne cu gândul, înaintea acesteia aducem jertfa cântării de:
Aliluia!

ICOSUL 4
Sfântul Sava, cel dintâi arhiepiscop al Serbiei a primi în dar ca
Binecuvântare cinstită icoana Ta, spre păzirea poporului binecredincios,
Care cu făclii de rugăciune Te-a întâmpinat, cântând unele ca acestea:
Bucură-te, Împărăteasa cea prea dorită a creştinilor;
Bucură-te, vistieria necheltuită a milostivirii;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a bine credincioşilor;
Bucură-te, casa cea neclintită a Adevărului;
Bucură-te, că biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor;
Bucură-te, că în ceasul necazului ne eşti sprijinitoare;
Bucură-te, mângâierea sufletelor întristate;
Bucură-te, surparea curselor celui viclean;
Bucură-te, chemarea tuturor la limanul pocăinţei;
Bucură-te, vas plin de mirul darurilor cereşti;
Bucură-te, ruşinarea defăimătorilor icoanelor;
Bucură-te, cămară împodobită cu mirul înţelepciunii;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 5
Fost-a voia Ta Stăpână, să povăţuieşti catârul rătăcit, în chip
Necunoscut nouă, din Serbia la mănăstirea Hilandar din muntele Athos,
Ca să reverşi darurile milostivirii Tale tuturor celor care vor cânta cu
Dragoste: Aliluia!
ICOSUL 5
Mănăstirea Hilandar ai împodobit-o cu prea cinstită icoana Ta,
Păzindu-o de săgeţile vrăjmaşilor nevăzuţi cu mâna Ta cea tare, pe care
O întinde şi spre noi şi ne binecuvântează ca să-Ţi împletim Ţie cununi
De laude ca acestea:
Bucură-te, podoaba muntelui celui sfânt;
Bucură-te, comoara tăinuită în mănăstirea Hilandar;
Bucură-te, povăţuitoarea monahilor pe calea desăvârşirii;
Bucură-te, oglinda veşniciei necuprinse;
Bucură-te, fereastră către Soarele dreptăţii;
Bucură-te, scut nebiruit împotriva săgeţilor celui rău;
Bucură-te, carte sfinţită nescrisă de mână omenească;
Bucură-te, văl al păcii aşternut în suflete;

Bucură-te, pom al Raiului cu miresmele virtuţilor;
Bucură-te, plânsul pocăinţei celor regăsiţi prin Duhul;
Bucură-te, stăpânitoare a înălţimilor cereşti;
Bucură-te, liniştea iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 6
Râul minunilor Tale veseleşte sufletele celor care îşi pun toată
Nădejdea întru Tine, iar noi stingem focul patimilor cu apa rugăciunii
Tale, aducând Domnului picăturile cântărilor de: Aliluia!
ICOSUL 6
Cearta monahilor pentru cinstea stăreţiei văzând-o, prin
Dumnezeiască minune ai arătat că prin smerenie toţi se pot înălţa şi
Icoana Ta o ai aşezat pe scaunul cuvenit stareţului, arătând prin aceasta
Că Tu eşti conducătoarea mănăstirii Hilandar, pentru care Te lăudăm
Aşa:
Bucură-te, că ai covârşit pe toţi întru smerenie;
Bucură-te, că un călugăr pustnic a luminat pe fraţi;
Bucură-te, că acesta le-a arătat că eşti adevărata stareţă;
Bucură-te, că dai cu îndestulare cele de trebuinţă obştii Tale;
Bucură-te, înţeleaptă povăţuitoare pe calea mântuirii;
Bucură-te, vasul cel plin de mirul înţelepciunii;
Bucură-te, ploaie bogată a milostivirii;
Bucură-te, a Hilandarului fierbinte ocrotitoare;
Bucură-te, zid nebiruit al rugăciunii;
Bucură-te, hrana sufletelor flămânde de dreptate;
Bucură-te, băutura cea tare a celor însetaţi de Adevăr;
Bucură-te, a monahilor îndreptătoare pe căile păcii cereşti;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 7
Lucrurile mâinilor noastre le sfinţeşte Curată, şi ridică mâinile
Tale la rugăciune, alungând gândurile noastre cele rele, ca să împletim
Cununa cântărilor de: Aliluia!

ICOSUL 7
Cu mâna Ta cea tare răpeşte-mă pe mine, cel greşit, din mâinile
Vrăjmaşilor mei şi cu lanţul rugăciunii Tale întăreşte întru mine dorirea
Mântuirii, ca să aduc şi eu cu bucurie cântări de laudă ca acestea:
Bucură-te, sfărâmarea curselor diavoleşti;
Bucură-te, lauda iubitorilor de feciorie;
Bucură-te, mângâierea sufletelor necăjite;
Bucură-te, podoaba monahilor cucernici;
Bucură-te, liman al celor ce străbat marea vieţii;
Bucură-te, foc ce arde spinii patimilor;
Bucură-te, cămară însufleţită a Adevărului;
Bucură-te, carte primitoare a slovelor Cuvântului;
Bucură-te, ştergerea zapiselor păcatelor noastre;
Bucură-te, apărătoare nebiruită la judecata noastră;
Bucură-te, nădejdea mântuirii celor ce Te cinstesc;
Bucură-te, a muntelui sfânt comoară de mântuire;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 8
Până la marginile lumii întinde acoperământul milostivirii Tale şi
Păzeşte pe toţi de cursele celui viclean, ca într-un gând să Îţi aducem în
Chip de mulţumire din florile gândurilor mireasma cântărilor de:
Aliluia!
ICOSUL 8
Oglindă a Raiului şi scaun înţelegător al tainelor Treimii, munte al
Sfinţeniei şi vas strălucit a toată înţelepciunea, pe Tine Te rugăm
Fecioară, să ne întinzi mână de ajutor şi să ne scoţi din toată primejdia,
Ca să cântăm Ţie cu bucurie:
Bucură-te, icoană prea dorită a darurilor cereşti;
Bucură-te, făclie nestinsă a rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, hotar ne apropiat al înţelepciunii duhovniceşti;
Bucură-te, Maică prea binecuvântată a Manei cereşti;
Bucură-te, scut de apărare al celor din primejdii;
Bucură-te, săgeată a dorului dumnezeiesc;
Bucură-te, scăparea celor împovăraţi de păcate;
Bucură-te, cântarea cetelor celor fără de trup;

Bucură-te, mângâierea celor istoviţi de boală;
Bucură-te, munte înalt al sfinţeniei;
Bucură-te, pecete nestricată a fecioriei;
Bucură-te, mână povăţuitoare prin întunericul lumii;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 9
Nu poate mintea omenească a pricepe taina cea prea slăvită a
Naşterii Tale întru feciorie, iar noi, cei cu minţi covârşite de multă
Răutate, cerem rugăciune Tale, ca să ne curăţim de toată întinăciunea şi
Să cântăm Domnului: Aliluia!
ICOSUL 9
Pe Tine Te măreşte luna, Ţie Ţi se pleacă soarele şi toată zidirea
Laudă frumuseţea curăţiei Tale, căci eşti cununa neamului omenesc,
Adusă înaintea Ziditorului pentru izbăvirea noastră din moarte, pentru
Care Te lăudăm aşa:
Bucură-te, jertfa fără de prihană adusă de neamul nostru;
Bucură-te, împăcarea noastră cu Părintele luminilor;
Bucură-te, legătură a păcii arătată pe pământ;
Bucură-te, podoabă prea strălucită a Treimii;
Bucură-te, minte neapropiată minţilor îngereşti;
Bucură-te, grădină a Raiului purtătoare a Pomului vieţii;
Bucură-te, mană cerească dăruită celor flămânzi de mântuire;
Bucură-te, suflare tainică a înţelepciunii îngereşti;
Bucură-te, vedere a strălucirii Treimii;
Bucură-te, adânc nemăsurat al milostivirii;
Bucură-te, apărătoare nebiruită a drept credincioşilor;
Bucură-te, cărare a înţelepciunii duhovniceşti;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 10
Ridică mâinile Tale la rugăciune, Fecioară, Ceea Ce ca o maică ai
Purtat în braţele Tale pe Cel înfricoşător şi ne apropiat heruvimilor şi cu
Dragostea Ta ai acoperit pe Cel Ce este Lumină neajunsă, Căreia toţi
Cântă cu plecăciune sfântă: Aliluia!

ICOSUL 10
În ceasul judecăţii celei înfricoşătoare să ne fii nouă apărătoare
Nebiruită, căci mulţimea păcatelor noastre va fi vădită întru lumina
Dreptăţii dumnezeieşti şi nu avem alt sprijin tare decât numai pe Tine,
Maica Luminii, ca să ne scoţi din întunericul pierzării şi să-Ţi cântăm:
Bucură-te, îmblânzire grabnică a Dreptului Judecător;
Bucură-te, nădejdea noastră la scaunul Mântuitorului;
Bucură-te, apărătoare tare a celor căzuţi;
Bucură-te, răsărit necuprins al Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, mare întru care călătorim spre limanul mântuirii;
Bucură-te, foc ce mistuie tot gândul necurat;
Bucură-te, ridicarea celor din întunericul păcatelor;
Bucură-te, lumină neapropiată cetelor îngereşti;
Bucură-te, veselia cea grabnică a celor necăjiţi;
Bucură-te, solitoare neîncetată a mântuirii păcătoşilor;
Bucură-te, odihna sufletelor istovite de păcat;
Bucură-te, îmblânzirea judecătorilor nedrepţi;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 11
Izvorule al rugăciunii, revarsă apele îndurărilor Tale peste toţi cei
Care însetează de a Ta milostivire, ca să nu moştenim noi focul cel
Veşnic, ci să ne învrednicim de dumnezeiască iertare şi să aducem
Picăturile cântărilor de: Aliluia!
ICOSUL 11
Cu mâna Ta cea tare zdrobeşte pe vrăjmaşii nevăzuţi care ne
Tulbură şi din mâinile lor ne scoate, ca să-Ţi împletim cu bucurie cununi
De cântări duhovniceşti şi să dobândim prin mijlocirea Ta odihnă întru
Împărăţia cerurilor cântând:
Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri;
Bucură-te, cununa rugăciunii de foc;
Bucură-te, tăcere ce ne izbăveşte de plânsul veşnic;
Bucură-te, comoară necheltuită a înţelepciunii;
Bucură-te, mărgăritar duhovnicesc al rugăciunii curate;
Bucură-te, bucuria celor izbăviţi din necazuri;
Bucură-te, mulţumirea neîncetată a celor mântuiţi;

Bucură-te, răsplătirea celor ce lucrează poruncile Domnului;
Bucură-te, nebiruită apărătoare a păzitorilor întregii înţelepciuni;
Bucură-te, cheie a Împărăţiei luminii;
Bucură-te, uşă a mântuirii credincioşilor;
Bucură-te, sprijinitoarea celor ce merg pe calea mântuirii;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 12
Ca un soare străluceşti tot pământul cu razele darurilor Tale, cu
Care luminează şi pământul cel întunecat al sufletului meu, ca întru
Lumina bucuriei să cânt Soarelui dreptăţii cu mulţumire: Aliluia!
ICOSUL 12
Munte al sfinţeniei pe Tine Te ştim, Fecioară, Ceea Ce pe cărările
Anevoioase ale mântuirii ai povăţuit multe suflete şi le-ai aşezat pe
Taborul mântuirii; cădem înaintea icoanei Tale cu dragoste şi cu
Umilinţă şi cerem să nu ne lepezi pe noi păcătoşii şi întunecaţii la minte,
Ci să ne întinzi mână de ajutor pe căile ispitelor, ca să ajungem şi la
Calea Cea adevărată şi să cântăm Ţie:
Bucură-te, munte al slavei ne apropiate minţii omeneşti;
Bucură-te, calea ce ne poartă la Izvorul vieţii;
Bucură-te, fântână a darurilor dumnezeieşti;
Bucură-te, aflarea celor căzuţi pe căile păcatelor;
Bucură-te, milostivă ajutătoare a celor din nevoi;
Bucură-te, bogăţia cea nerăpită a săracilor;
Bucură-te, glasul de mulţumire a celor miluiţi;
Bucură-te, vistierie neîmpuţinată de tămăduiri;
Bucură-te, mână povăţuitoare la Părintele ceresc;
Bucură-te, ocrotire neîncetată a celor de pe marea vieţii;
Bucură-te, păzitoarea celor ce aleargă pe calea mântuirii;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în prăpastia păcatului;
Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii
Preasfintei Treimi!
CONDACUL 13
O, Preacurată Fecioară, Împărăteasa îngerilor şi Stăpâna lumii,
Acoperă cu cinstitul Tău omofor pe cei care Te cinstesc pe Tine şi înalţă

La rugăciune mâinile Tale cele sfinte, ca să se sfinţească şi lucrul
Mâinilor noastre şi să aducem din inimi smerite cântarea de mulţumire:
Aliluia!
RUGĂCIUNE
Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a
Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea
Nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile
Noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de
Bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi
Să Te prea cinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt
Şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot
Ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti
Scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în
Cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!
OTPUST (FINAL)
Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți
Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne
Mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. AMIN!

 

Pagina principala

.