Acatistul parintelui Arsenie Boca

Acatistul parintelui Arsenie Boca
Varianta audio se poate asculta si cu ecranului telefonului inchis.

Rugăciuni începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Acatistul parintelui Arsenie Boca
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

 Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
 Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Acatistul parintelui Arsenie Boca

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

 Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;
Vină împărăţia Ta. Facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de Cel-Rau. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin. Acatistul parintelui Arsenie Boca

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

 Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Tropar – glas al 8-lea

 Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru acestea şi cu îngerii împreună se bucură, Prea cuvioase Părinte Arsenie, duhul tău.

Apoi se zic Condacele şi Icoasele:

Condacul 1

  Prea cuviosului Părintelui nostru şi al multora luminător şi îndreptător de suflete, veniţi fraţilor, să-i aducem laude cu mulţumire şi să-i cântăm, zicându-i: Acatistul parintelui Arsenie Boca
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Icosul 1

  Din părinţi binecredincioşi ai răsărit, Părinte, şi ca un soare ai luminat şi multe suflete necăjite şi rătăcite le-ai îndreptat pe calea mântuirii; pentru acestea toate, noi îţi aducem laude zicând:

Bucură-te, că din părinţi creştini ai răsărit;
Bucură-te, că ei Iosif şi Cristina s-au numit;
Bucură-te, că, maica ta Cristina, soare şi lună a visat că are în pântece după ce te-ai zămislit;
Bucură-te, căci cu adevărat, soare pentru noi ai fost;
Bucură-te, căci ca soarele şi luna în viaţă ai luminat;
Bucură-te, al multora şi al nostru luminător;
Bucură-te, că pentru noi şi pentru mulţi ai fost scump şi sfânt odor;
Bucură-te, soare din munţii Apuseni apărut;
Bucură-te, lună din Vată de Sus;
Bucură-te, luceafăr apărut în mănăstirea Brâncoveanu;
Bucură-te, că multe suflete ai adus la Domnul;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 2

  Din copilărie te-ai arătat odor luminat de Duhul Sfânt şi părinţii, văzându-te copil ales, te-au dat la școală mai înaltă, ca să înveţi a cânta: Aliluia! Acatistul parintelui Arsenie Boca

Icosul 2

  Terminând Teologia ai fost chemat la Mănăstirea Brâncoveanu de mitropolitul Nicolae Bălan, şi fiind călugărit la Muntele Athos ai fost trimis, unde, într-o pădure, Maicii Domnului te-ai rugat să te dea în seama unui povăţuitor înduhovnicit. Cu adevărat ai fost ascultat şi, după cum numai odată, pentru smerenie, ai spus aceasta, iar noi îţi aducem laude, zicând:

Bucură-te, Părinte, că Maica Domnului te-a ascultat;
Bucură-te, că Maica Domnului la tine a venit;
Bucură-te, că Ea de mână te-a luat;
Bucură-te, căci pe munte înalt de mână te-a dus;
Bucură-te, că te-a urcat până sus;
Bucură-te, că acolo, în grija sfântului (Serafim de Sarov) ce trăise pe pământ înainte cu două sute de ani te-a dat;
Bucură-te, că apoi Maica Domnului s-a făcut nevăzută;
Bucură-te, că urcând, frică nu-ţi era;
Bucură-te, că muntele între două prăpăstii era;
Bucură-te, că mare dar ai primit;
Bucură-te, că dar de protecţie ai luat;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 3

  Ai spus, Părinte, că Domnului Iisus, în pădure mult te-ai rugat să-ţi trimită în cale un bun povăţuitor, dar n-ai fost ascultat, după un timp ţi-ai dat seama că el are o mamă bună, care mijloceşte pentru noi. Şi atunci cu lacrimi te-ai rugat ei, iar ea de mâini te-a luat şi sfântului din vârful muntelui în grijă te-a dat, iar noi, minunându-ne de aşa mare, dar îţi cântăm: Aliluia! Acatistul parintelui Arsenie Boca

Icosul 3

  După un an ai venit de la Muntele Athos la mănăstirea Brâncoveanu, şi, începând munca de duhovnic, înfricoşat te-ai arătat nouă şi multora care veneau la mărturisit, căci mai dinainte le ştiai faptele. Iar noi, despre darul ce-l aveai îţi cântăm acestea:

Bucură-te, ucenicul Maicii Sfinte;
Bucură-te, că de la ea ai primit cinste;
Bucură-te, că dar de a prooroci ai primit;
Bucură-te, că multora pe nume le spuneai;
Bucură-te, că faptele şi păcatele le descopereai;
Bucură-te, că şi sfârşitul unei fete ai spus;
Bucură-te, că ea venise să te ispitească;
Bucură-te, că i-ai spus să se pregătească;
Bucură-te, că Mirele ei este pe cale să vină să o ducă;
Bucură-te, că moartea, după puţin timp s-a adus;
Bucură-te, că noi tare ne-am minunat;
Bucură-te, că multă lume te-a lăudat;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 4

  Făcându-te preot şi duhovnic şi începând lumea a mărturisi, şi doar pe unii a-i împărtăşi, povăţuindu-i să nu mai păcătuiască, ci să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Acatistul parintelui Arsenie Boca

Icosul 4

  Mulţi dintre credincioşi s-au dedat iarăşi la răutăţi după ce i-ai împărtăşit, iar tu Părinte, simţind cu duhul răutăţile lor, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ţi descopere pricina pentru care nu se lasă de păcate, şi acestea ţi s-au arătat şi nouă ni le-ai spus, pentru care te lăudăm:

Bucură-te, că în grădina mănăstirii stând, în amiaza mare, nor negru ai văzut pe munte; Acatistul parintelui Arsenie Boca
Bucură-te, că în nor mare gălăgie ai auzit;
Bucură-te, căci cu mare atenţie ai privit;
Bucură-te, că norul în două s-a despărţit;
Bucură-te, că în mijlocul norului pe un scaun înfricoşat pe satana, în ceata drăcească l-ai văzut înfricoşat;
Bucură-te, că ai auzit că ordin dracilor, satana le-a dat;
Bucură-te, că vicleşugul lor l-ai auzit, adică să şoptească oamenilor că nu este Dumnezeu;
Bucură-te, că şi al doilea vicleşug al lor ai auzit, cum că nu ar fi rai şi nici altă viaţă;
Bucură-te, că şi al treilea vicleşug l-ai auzit, de-a lăsa oamenii pocăinţă până la bătrâneţe;
Bucură-te, că prin această vedenie multe ai aflat;
Bucură-te, că acestea toate, oamenilor, în predică le-ai spus;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 5

  Auzind multă lume de darul tău, Părinte, venea să-ţi audă cuvântul şi învăţături şi sfaturi de mântuire le dădeai, iar noi te lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul 5

  Pe aceia ce nu se potriveau în căsătorie îi opreai; celor ce li se fura pe hoţi îi descopereai, când era secetă, ploaie de la Dumnezeu cereai. Pentru acestea toate îţi cântăm:

Bucură-te, că celor căsătoriţi, de folos cuvinte le spuneai;
Bucură-te, că de la căsătorie nepotrivită opreai;
Bucură-te, că pe cei ce furau îi descopereai;
Bucură-te, că pe hoţi cu blândeţe îi dojeneai să întoarcă cele furate;
Bucură-te, că fiind secetă mare, pe munte te-ai suit, rugându-te să plouă;
Bucură-te, căci cuvânt ai auzit de la Dumnezeu, ca să te rogi de oameni să-şi îndrepte viaţa;
Bucură-te, că ploaie mare a venit;
Bucură-te, că lumea s-a înveselit;
Bucură-te, că pe săraci i-ai miluit;
Bucură-te, că ai spus cele ce vor să fie;
Bucură-te, luminat propovăduitor;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 6

  Cei ce voiau să se facă preoţi şi veneau la tine, le dădeai sfaturi şi poveţe, mirându-se şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

  Fiind întrebat, Prea Cuvioase Părinte, de cei ce doreau să fie preoţi, cu ce pot dovedi celor care nu cred că este Dumnezeu, le-ai spus foarte înţelept şi adevărat, că prin viaţa şi felul lor de trăire duhovnicească, pot dovedi că Dumnezeu există. Pentru care noi ne minunăm şi cântăm acestea:

Bucură-te, că ai fost dumnezeiesc în trup pământesc;
Bucură-te, că ai fost înger în trup;
Bucură-te, că numai la faţă dacă te priveam, ne minunam;
Bucură-te, că viitorul multora le-ai spus;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai îndemnat să urmeze pe Iisus;
Bucură-te, că pe mulţi, călugări i-ai făcut;
Bucură-te, că obşte de călugări ai strâns;
Bucură-te, că și obște de maici ai format;
Bucură-te, că prin multe încercări ai trecut;
Bucură-te, că ispite de tot felul ai răbdat;
Bucură-te, că și la închisoare la munci grele ai fost pus;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 7

  Ai voit, Părinte, după cum ţi s-a arătat, să faci chipul lui Hristos, şi, apucându-te de lucru, ai auzit un glas: De acum să Mă pictezi în sufletele oamenilor că să-Mi cânte mie: Aliluia!

Icosul 7

  Ai spus, Părinte, că tu cunoşti pe oameni, pe faţă care se mântuiesc, căci celor ce duc o viaţă de rugăciune, fiind tot timpul cu gândul la Dumnezeu, li se zugrăveşte în lumina ochilor chipul lui Hristos. Şi tu, Părinte, cu darul Duhului ce aveai, vedeai acestea. De aceea, noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, căci cunoşteai cele ascunse oamenilor;
Bucură-te, că ştiai dacă se mântuiesc;
Bucură-te, că le spuneai ce să facă în viaţă;
Bucură-te, că tinerii veneau să-i povăţuieşti;
Bucură-te, că unii veneau să-i binecuvântezi;
Bucură-te, că pe femeile care se vopseau le certai;
Bucură-te, că pe morari de la lăcomie îi opreai;
Bucură-te, că pe fumători de la fumat îi opreai;
Bucură-te, învăţător de cele sfinte;
Bucură-te, văzătorul al celor nevăzute;
Bucură-te, că acum în cer te odihneşti;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 8

  Fiind război mare, veneau la tine, Părinte, tinerii care trebuiau să plece la război, ca să te rogi pentru ei, iar tu cunoşteai care scăpau cu viaţă. Şi noi ne minunăm, cântându-ţi: Aliluia!

Icosul 8

  Părinte, celor ce ştiau că vor muri în război le dădeai mâna de o sărutau, iar celor care ştiau că rămân în viaţă nu le dădeai mâna, iar ei întristându-se te întrebau de ce lor nu le dai mâna, iar tu, Părinte, le spuneai: căci cu voi mă mai întâlnesc, iar cu aceia nu. Pentru aceasta te lăudau zicând:

Bucură-te, văzător al voinţei lui Dumnezeu;
Bucură-te, văzătorul al celor viitoare;
Bucură-te, că vedeai viaţa omului;
Bucură-te, că ştiai sfârşitul vieţii lui;
Bucură-te, că noi mult ne minunăm;
Bucură-te, că minunat prooroc te-ai arătat;
Bucură-te, că pe Domnul, pentru tine îl lăudăm;
Bucură-te, căci cu îngerii te veseleşti;
Bucură-te, că acum în ceruri dănţuieşti;
Bucură-te, căci cu heruvimii acum slujeşti;
Bucură-te, îndreptător al credinţei;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 9

  Venit-a, Părinte, la mănăstire într-o zi de Rusalii, oastea Domnului şi o unitate militară, iar tu, Părinte, ai zis: iată că s-a întâlnit oastea Domnului cu oastea ţării, ca să cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

  Făcându-se utrenie în biserică, ai ieşit, Părinte, cu cântăreţii şi cu toţi credincioşii, ca să săvârşeşti Sfânta Liturghie pe altarul din faţa mănăstirii şi, fiind lângă tine cântăreţul care era îndoit cu credinţa, te-a văzut înconjurat de flăcări de foc, care erau darul Sfântului Duh. Atunci el s-a înspăimântat şi a strigat, iar tu l-ai oprit să nu spună, doar că simţeai că te arde ceva. De aceea, noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, locaşul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că în trup fiind pe pământ, ai fost înconjurat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că prin acest Duh Sfânt ai proorocit;
Bucură-te, căci cu duhul pe oameni ai povăţuit;
Bucură-te, căci cu Duhul Sfânt, stâlp al bisericii ai fost;
Bucură-te, căci cu Duhul, ca o trâmbiţă ai răsunat;
Bucură-te, căci cu trâmbiţa Duhului pe mulţi i-ai adunat;
Bucură-te, vioară care cântai cu Duhul;
Bucură-te, că prin tine s-a veselit văzduhul;
Bucură-te, că turmă de oi cuvântătoare ai adunat;
Bucură-te, Părinte, de Duh Sfânt înţelepţit;
Bucură-te, Sfinte, prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 10

  Venit-a, Părinte, în timpul unei Sfinte Liturghii o femeie să-ţi spună necazul ce îl avea, şi te tulbura cu nerăbdarea ei. Şi tu, Părinte, simţind din Sfântul Altar, ai oprit slujba şi ai strigat la ea să înceteze cu nerăbdarea, şi ai spus la toţi de ce a venit. Pentru aceasta, îţi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

  Ai spus, Părinte, că femeia a venit deoarece a pierdut douăzeci de mii de lei; tu ai spus că acei bani i-a pierdut pentru că cele două fete ale ei trebuiau să-şi crească copii pe care n-au voit să-i nască şi i-au avortat, de aceea spor în casă nu vor mai avea, căci sufletele copiilor strigă răzbunare asupra părinţilor. Iar noi ne minunăm de darul tău, zicând:

Bucură-te, văzătorul păcatelor omeneşti;
Bucură-te, iertătorul celor nelegiuiţi;
Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciţi;
Bucură-te, luminătorul celor de rea credinţă;
Bucură-te, că ai descoperit cele ascunse;
Bucură-te, luminătorul multor depărtaţi de credinţă;
Bucură-te, alinătorul multora în suferinţă;
Bucură-te, păstorule al turmei lui Hristos;
Bucură-te, să ne fii şi nouă de folos;
Bucură-te, părinte cu chip luminos;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 11

  Înzestrat ai fost cu multe daruri, Părinte, de la Dumnezeu, căci şi apa, ca Moise, ai făcut să izvorască din stâncă. Cu preoţia ai fost încununat, cu darul proorociei, cu milostivire, blândeţe şi bun povăţuitor. De aceea, noi te lăudăm, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

  Ai avut, Părinte, dar de a predică şi de a tâlcui Sfânta Evanghelie a lui Hristos, luminând multe suflete, abătându-le de la rătăcire la calea mântuirii. Pentru toate acestea laude îţi aducem noi, zicând:

Bucură-te, predicator bun al lui Hristos;
Bucură-te, că multora ai fost folositor;
Bucură-te, că de la răutăţi pe mulţi i-ai oprit;
Bucură-te, că pe unii căsătoriţi, la naştere de copii i-ai îndemnat;
Bucură-te, că i-ai îndemnat să stăruiască în rugăciuni;
Bucură-te, că la milostenie i-ai povăţuit;
Bucură-te, că şi Biserica le-ai spus să cerceteze;
Bucură-te, că la sărbători le-ai spus să nu lucreze;
Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai pus să-i cerceteze;
Bucură-te, că sfaturile Bisericii le-ai spus să le urmeze;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 12

  Minunat pictor ai fost – de icoane, de biserici şi de suflete, că biserică nespus de frumoasă ai pictat şi multă lume merge să o vadă, iar de frumuseţea ei se minunează, cântând: Aliluia!

Icosul 12

  În satul Drăgănescu de lângă Bucureşti ai pictat biserica, iar cei ce o vizitează se miră de talentul cel ce l-ai avut, căci, privind pe sfinţi, se pare că sunt vii. De aceea, cu toţii ne minunăm şi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, iscusit pictor de biserici;
Bucură-te, pictor prea minunat;
Bucură-te, că şi în suflete pe Hristos ai pictat;
Bucură-te, căci glas de la Domnul ai avut ca să pictezi şi-n suflete;
Bucură-te, căci te-ai silit pe Hristos să-L urmezi;
Bucură-te, căci nouă şi multora pildă te-ai făcut;
Bucură-te, că ai primit veste că viaţa îţi este pe sfârşite;
Bucură-te, că ne-ai spus acestea mai înainte;
Bucură-te, că ziceai că mai ai trei calendare;
Bucură-te, că ne-ai dat pildă de răbdare;
Bucură-te, căci în ceasul morţii ai ştiut unde te duci;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 13

  O, preaminunate părintele nostru Arsenie, primeşte aceste laude şi mulţumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi înaintea Domnului Hristos, ca să ne învrednicească şi pe noi vieţii celei fericite şi împreună, cu tine să cântăm în veci: Aliluia (Acest Condac se zice de trei ori).

Icosul 1

  Din părinţi binecredincioşi ai răsărit, Părinte, şi ca un soare ai luminat şi multe suflete necăjite şi rătăcite le-ai îndreptat pe calea mântuirii; pentru acestea toate, noi îţi aducem laude zicând:

Bucură-te, că din părinţi creştini ai răsărit;
Bucură-te, că ei Iosif şi Cristina s-au numit;
Bucură-te, că, maica ta Cristina, soare şi lună a visat că are în pântece după ce te-ai zămislit;
Bucură-te, căci cu adevărat, soare pentru noi ai fost;
Bucură-te, căci ca soarele şi luna în viaţă ai luminat;
Bucură-te, al multora şi al nostru luminător;
Bucură-te, că pentru noi şi pentru mulţi ai fost scump şi sfânt odor;
Bucură-te, soare din munţii Apuseni apărut;
Bucură-te, luna din Vată de Sus;
Bucură-te, luceafăr apărut în mănăstirea Brâncoveanu;
Bucură-te, că multe suflete ai adus la Domnul;
Bucură-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 1

  Prea cuviosului Părintelui nostru şi al multora luminător şi îndreptător de suflete, veniţi fraţilor, să-i aducem laude cu mulţumire şi să-i cântăm, zicându-i:
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Apoi se zice această rugăciune:

RUGĂCIUNE

 Doamne, Iisuse Hristoase, primeşte ostenelile, slujbele şi sfintele rugăciuni ale robului Tău, părintele Arsenie, care mult s-a ostenit şi a slujit Ţie, ca să-ţi câştige sufletele, întorcându-le de la viaţa şi faptele cele păcătoase ale lor (că şi de la moarte, de câteva ori a surprins şi a scăpat o tânără în momentele când vroia să se sinucidă) şi pildă de răbdare şi dragoste părintească ne-a dat. Te rugăm, Stăpâne, ajută-ne să slujim şi noi cu dragoste, în curăţie trupească şi sufletească, prin rugăciuni neîncetate să Te mărim, să Te binecuvântăm şi să urmăm sfaturile robului Tău, părintele nostru Arsenie, pe care îl rugăm: Roagă-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie, că şi noi, în viaţa ce ne-o petrecem să împlinim poruncile Domnului şi sfaturile ce ni le-ai dat şi învăţăturile din multele şi minunatele predici pe care le-ai spus. Pomeneşte-ne acum din Împărăţia Cerurilor, unde Te veseleşti cu toţi sfinţii şi cu Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, care te-a încredinţat în muntele Athos sfântului ce trăise acolo cu 200 de ani în urmă şi cu tine să ne veselim în veci. Amin.

Pagina principala

.