Altă rugăciune către Sfântul Luca al Crimeii

O, întru tot fericite Mărturisitor, părinte ierarhe Luca, mare bineplăcute al lui Hristos! Cu umilinţă plecând genunchii inimilor noastre şi căzând la racla cinstitelor şi multvindecatoarelor tale moaşte, ca nişte fii te rugăm cu toată osârdia: auzi-ne pe noi, păcătoşii, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, înaintea Căruia stai acum întru bucuria Sfinţilor, dimpreună cu cetele îngereşti. Credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste
cu care ai iubit oricare aproape atunci când petreceai pe acest pământ.

Cere de la Hristos, Dumnezeul nostru, să-i întărească pe fiii Săi în duhul dreptei credinţei şi bunei cinstiri: păstorilor să le dea sfânta râvnă şi purtare de grijă pentru mântuirea oamenilor care le-au fost încredinţaţi; pe dreptcredincioşi să îi păzească, pe cei slabi şi neputincioşi în credinţă să-i întărească, pe cei neştiutori să-i povăţuiască, pe cei potrivnici să-i certe. Fiecăruia dă-i darul care îi este de trebuinţă şi toate cele de folos pentru această viaţă vremelnică şi pentru veşnica mântuire; cetăţilor noastre dă-le întărire, pământului bună roadă, izbăvire de foamete şi de toată vătămarea; celor necăjiţi mângâiere, celor bolnavi tămăduire, celor rătăciţi întoarcere pe calea adevărului, părinţilor binecuvântare, copiilor învăţătură întru frica de Dumnezeu, celor orfani şi celor sărmani ocrotire şi ajutor.

Tuturor dă-ne arhierească ta binecuvântare, ca având asemenea mijlocire să ne izbăvim de cursele celui viclean şi să scăpăm de toată neorânduiala şi vrajbă, de toate eresurile şi schismele. Îndrumă-ne la calea care duce în locaşurile drepţilor şi roagă-te pentru noi Atotputernicului Dumnezeu ca să ne învrednicim în viaţa cea veşnică a slăvi necontenit, dimpreună cu tine, Treimea Cea de o fiinţă şi Nedespărţită, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Cărora se cuvine toată slava, cinstea şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Pagina principala

Muzicoterapie