Catisma a cincea

PSALMUL 32
1. Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul, bucuraţi-vă şi întru pururea Fecioara Maria,
2. Cântaţi-i o cântare nouă şi Stăpânei noastre, cu strigăte de bucurie.
3. Beţi din dulceaţa harului ei cel ceresc, căci ea îndulceşte inimile şi gurile înţelepţilor.
4. Să se veselească dar, sufletul nostru de Maica Domnului,
5. Căci ea este ca Mama noastră cea mai dulce, care ne hrăneşte în pustietatea lumii acesteia.
6. Şi ne va izbăvi de moartea sufletelor noastre.
PSALMUL 33
1. Voi binecuvânta pe Sfânta Fecioară Maria în toată vremea, pururea lauda ei nu se va împuţina din gura mea.
2. Măriţi-o cu mine, toţi cei care v-aţi hrănit cu mierea şi cu laptele mângâierilor ei.
3. În nevoi şi în necazuri chemaţi-o pe ea şi în durerile voastre veţi dobândi ajutor şi odihnă.
4. Priviţi cu bucurie sfântul chip al vieţii sale şi râvniţi la dragostea şi smerenia ei, căci blândă şi smerită este Preasfânta Fecioară!
5. Cuvântul Cel necreat a primit Trup de la ea, prin Sfântul Duh!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 34
1. Judecă, Doamnă pururea Fecioară Stăpână, pe cei ce mă necăjesc, ridică-te împotriva lor şi păzeşte nevinovăţia mea.
2. Sufletul meu se va veseli de tine şi cu rugăciunile tale mă voi bucura.
3. De milele tale sunt pline cerurile şi întreg pământul.
4. Întinse erau peste tot locul cursele iadului, dar tu, Stăpână, cu bunătatea ta m-ai apărat în faţa lor!
5. Slavă ţie, ajutătoarea mea!
6. Toate oasele mele grăiesc: „Preasfântă Doamnă Stăpână Fecioară, cine după Dumnezeu este asemenea ţie?”
PSALMUL 35
1. Cel fărădelege grăieşte cuvinte de hulă împotriva numelui tău, o, Preasfântă Stăpână şi Împărăteasă,
2. Şi caută să născocească minuni mai presus de fire.
3. Graiurile gurii sale spurcate sunt fărădelege şi linguşire,
4. Dar noi credem şi mărturisim, că tu te-ai înfăţişat cu trupul în ceruri,
5. Şi acuma stai înaintea Altarului lui Dumnezeu.
6. Minunile şi milele tale sunt nesfârşite şi toţi cei ce te cinstesc se vor acoperi cu nădejde sub aripile tale.
7. O, Preasfântă Maica lui Dumnezeu, cu mijlocirea ta, apleacă preasfânta Faţă a iubitului tău Fiu şi Mântuitorului nostru spre noi.
8. Fă-L, cu rugăciunile tale, milostiv spre noi, păcătoşii.
9. Arată-ţi mila ta tuturor celor ce te cunosc pe tine.
10. Harul tău s-a revărsat peste tot pământul.
11. Stăpânirea şi puterea se află în braţul tău, tăria şi întărirea în dreapta ta!
12. Binecuvântată este lauda ta în ceruri,
13. Binecuvântată este mărirea ta şi pe pământ!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 36
1. Nu râvni celor ce viclenesc, nici nu pizmui pe cei fărădelege, o, tu, cel ce eşti cu adevărat cinstitor al Maicii lui Dumnezeu,
2. Căci cei ce fac fărădelegea, ca iarba se vor ofili.
3. Nădăjduieşte la Atotputernica Stăpână şi Împărăteasă cerească, fă fapte bune şi te vei îndestula cu bogăţiile ei.
4. Căci mai bun este puţinul cu darul Maicii Domnului, decât comori multe şi pietre scumpe.
5. Nădăjduieşte spre Domnul, să ai nădejde şi spre iubita Lui Maică şi ţi se vor îndeplini toate cererile cel bune ale inimii tale.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A CINCEA
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
În multe chipuri, Fecioară, pe Hristos L-am amărât, cu gândurile, cu cuvintele şi cu faptele şi mă tem de înfricoşata Lui judecată, ci, apucând înainte, izbăveşte-mă de cele cumplite, cu rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu!
Slavă…
Miluieşte-mă pe mine, Stăpână, cel care mult am greşit şi mântuieşte-mă cu rugăciune la Cel pe Care L-ai născut, ca să slăvesc minunile tale cele multe şi nemăsurata ta milă.
Şi acum…
Strălucind cu slavă dumnezeiască, ceea ce eşti Maica Celui ce te-a proslăvit, tu singură roagă-L pe Cel Singur slăvit, ca să dobândesc mărirea cea de sus.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Preasfântă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, bucuria celor necăjiţi, nădejdea celor fără de nădejde şi ajutătoarea celor neajutoraţi. Tu cunoşti toţi paşii mei cei păcătoşi de care vreau eu să mă curăţ. Cu inima îndurerată alerg către tine şi mă rog cu lacrimi: caută la neputinţele mele şi nu mă lăsa să pier în păcatele mele! Tu cunoşti goliciunea sufletului meu. Ajută-mă să mă îmbrac cu veşmântul preaiubitului tău Fiu. Tu cunoşti că sunt sărac, grăbeşte-te a-mi deschide vistieria darurilor celor pline de har, ca să păzesc făgăduinţele date de mine la sfântul botez. Tu cunoşti pe vrăjmaşii mei, cei trupeşti şi pe cei sufleteşti, izbăveşte-mă de aceştia! Tu cunoşti, Preabuna mea apărătoare, vremea ieşirii sufletului din ticălosul meu trup, te rog să stai atunci cu şi mai multă milostivire, pentru ca în sfânta stare de faţă a ta, să iasă sufletul meu liniştit şi plin de bucurie, ca să nu tabere asupra lui duhurile răutăţii de sub cer, ci, acoperit cu sfântul tău acoperământ cel neapropiat, pentru aceste sfinte daruri, să se întoarcă sufletul meu, fără vătămare, la începutul şi izvorul său!
O, Maică iubitoare de fii, arată-mi iubirea ta de Mamă şi mie, celui ce sunt străin, orfan şi sărac, că tu cu adevărat eşti Maica milostivirii şi a îndurării. Nu înceta a mă acoperi, mijloceşte neîncetat pentru mine, până când mă vei aduce în cămările cereşti ale Dumnezeiescului tău Fiu, Căruia I se cuvine cinstea, slava şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl şi cu Preasfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie