Catisma a cinsprezecea

PSALMUL 105
1. Mărturisiţi-vă Împărătesei, Născătoarei de Dumnezeu, că bună este întru îndurările ei.
2. Cine va spune puterile ei, cine va face cunoscute toate laudele ei?
3. Bine sporeşte, o, preamilostivă Maică, nouă, celor ce suntem înviforaţi în oceanul lumii deşarte, mântuirea ta de Maică Sfântă!
4. Din toată inima te rugăm şi cu tot sufletul te mărim, auzi glasurile celor ce suspină către tine,
5. Ajută pe cei neajutoraţi, mângâie pe cei ce plâng, veseleşte pe cei necăjiţi,
6. Că tu eşti un izvor de milostivire, dătător de viaţă pentru toţi cei ce cu credinţă şi cu multe rugăciuni aleargă către tine.
7. Mărire ţie, nădejdea noastră, care nu ne faci de ruşine.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 106
1. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun.
2. Mărturisiţi-vă şi iubitei Sale Maici, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că mari sunt milele ei asupra noastră.
3. Că ea ne povăţuieşte pe calea adevăratei înţelepciuni,
4. Ne arată cărările paşnice ale adevărului ceresc, ne învaţă frica Domnului
5. Şi din inima care o iubeşte, izgoneşte dragostea de lume, care este vrăjmăşie cu Dumnezeu.
6. Fericiţi suntem noi, că rugăciunile noastre sunt bineplăcute în faţa ei.
7. Casele noastre se vor umple de plinătatea Harului ei.
8. Sufletele cele flămânde se vor sătura şi cele însetate se vor adăpa,
9. Din sânul ei va izvorî ca un izvor viu şi veşnic pentru mântuirea noastră.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 107
1. Gata este inima mea, Stăpână Doamnă Fecioară, gata este inima mea să-ţi cânte ţie laude.
2. A căuta harul tău este mai bine decât a căuta aurul şi pietrele scumpe.
3. Milele lui Dumnezeu sunt asupra celor ce te cinstesc cu adevărat.
4. Cei ce te proslăvesc, vor fi proslăviţi şi nu vor fi mai departe în veşnica pierzare.
5. Şi cei ce te cheamă în necazuri şi în ispite, vor fi păziţi de grabnicul tău ajutor, când vii la noi cu aripile întinse.
PSALMUL 108
1. Preasfântă Doamnă Fecioară, să nu tacă laudele mele către tine,
2. Şi această cântare de psalmi adusă ţie, binevoieşte să o primeşti.
3. Caută la osteneala mea şi fă-o bineplăcută ţie.
4. Păzeşte-mă nevătămat sub apărarea dreptei tale şi mângâie sufletul meu zdrobit,
5. Cu bunătatea şi cu mila Iubitului tău Fiu, adevăratului meu Mântuitor, Domn şi Dumnezeu!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A CINCISPREZECEA
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Pe Preamilostivul Dumnezeu, roagă-L, Fecioară, ca să izbăvească sufletul meu de orice vătămare din partea şarpelui.
Slavă…
Pe mine care suspin, primeşte-mă, Doamne, ca un milostiv ce eşti şi miluieşte-mă, ca pe vameşul, prin mijlocirea Maicii Tale!
Şi acum…
Către mulţimea milei tale alerg eu acum, dezleagă lanţurile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu Fecioară!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica Cerescului Împărat, preabuna noastră nădejde, Pruncă dumnezeiască de mai-nainte de veci aleasă, nădejdea celor deznădăjduiţi, mântuirea păcătoşilor, prietena sărmanilor, îmbrăcămintea celor goi, celor necăjiţi mângâiere şi bucurie, acoperitoarea celor obijduiţi şi tuturor celor ce sunt în necazuri sau năpaste, ajutătoare şi apărătoare!
O, Preamilostivă Doamnă Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vezi-mi nevoia şi necazul meu şi durerea mea. Ajută-mă pe mine săracul şi neputinciosul, spurcatul şi deznădăjduitul, întristatul, necăjitul şi lipsitul de nădejde şi ia de la mine tristeţea ca pe o străină. Tu stii necazul meu, dezleagă-l, ceea ce eşti fără de prihană, după cum vrei şi poţi. Nu mă lăsa să cad în deznădejde, căci nu am alt ajutor, decât numai pe Fiul tău, pe Pruncul Cel mai înainte de veci şi pe tine, Maica lui Dumnezeu!
O, Stăpâna lumii, o, Împărăteasa întregii făpturi, o, Porumbiţă Preasfântă, privesc la minunata ta Icoană cu Pruncul Cel mai înainte de veci, îmi plec genunchii cu suspine şi cu zdrobirea inimii, îmi plec capul până la pământ, caută cu ochiul tău cel milostiv la mine, păcătosul! O, Preabună Născătoare
de Dumnezeu, ascultă, atotbună, şi nu te îndepărta, ci binevoieşte să mă miluieşti şi nu lepăda suspinul meu, că nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, ci cere harul şi primeşte darul tău spre folosul cererii noastre. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie