Catisma a doua

PSALMUL 9
1. Ne mărturisim ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, din toată inima şi vestim printre oameni toate minunile tale, lauda şi mărirea ta.
2. După Dumnezeu, ţie se cuvine mărire şi către tine se va înălţa glasul laudei ce izvorăşte din adâncul inimii.
3. Cei păcătoşi care se căiesc înaintea lui Dumnezeu îşi dobândesc mântuirea prin tine, în Dumnezeu.
4. Când suspină ei cu smerenie, tu, Maică milostivă, vindeci zdrobirea inimii lor,
5. Care cu mijlocirea ta îşi găsesc odihna întru Domnul, în pace şi în linişte, după ostenelile pribegiei lor.
PSALMUL 10
1. La Doamna Preacurata Fecioara Maria nădăjduiesc, pentru milele şi îndurările ei.
2. Ochii ei spre cei săraci privesc şi mâinile ei sunt întinse spre orfani şi spre văduve.
3. Căutaţi-o din tinereţile voastre şi mijlocirea ei dinaintea Altarului vă va proslăvi în faţa lui Dumnezeu şi va spăla mulţimea păcatelor voastre,
4. Căci ea ne aduce întotdeauna mila şi mângâierea cerească.
5. O, pururea Fecioară Preabinecuvântată! Întinde spre noi dreapta ta cea puternică, pe care o sărutăm cu evlavie şi nu întoarce faţa ta de la noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 11
1. Mântuieşte-mă, Maică Preamilostivă, ceea ce eşti izvor de bunătăţi şi adâncul îndurărilor.
2. Cât de frumoase sunt căile tale şi cât de paşnice sunt cărările tale!
3. În tine străluceşte cereasca virtute a curăţiei, lumina neprihănirii şi adevărului.
4. Mai puternic decât lumina soarelui eşti îmbrăcată în veşminte de aur, împodobită cu frumuseţea celor mai alese şi mai curate fapte bune.
5. Cununa ta este alcătuită din douăsprezece stele cereşti luminoase, care strălucesc pe capul tău.
6. Slavă ţie, apărătoarea tuturor binecredincioşilor creştini!
PSALMUL 12
1. Până când, Preasfântă Doamnă Fecioară, mă vei tot uita şi nu mă vei izbăvi, în ziua necazului meu?
2. Până când se va ridica vrăjmaşul sufletesc asupra mea? Cu puterea şi cu stăpânirea ta îl voi zdrobi.
3. Fii mie, celui fără de ajutor, Doamnă, stâlp de întărire şi armă care să nimicească pe vrăjmaşi.
4. Te voi mări pe tine, ceea ce eşti plină de daruri, cu inima şi cu gura,
5. Te voi preaslăvi, ca pe o nebiruită cârmuitoare de oşti!
PSALMUL 13
1. Zis-a cel nebun, potrivnicul din iad: „Voi lovi şi voi nimici pe credincioşii lui Hristos, iar mâna mea îi va ucide!”
2. Scoală Doamnă, Preasfântă Fecioară, întâmpină-l pe el, opreşte-l şi nimiceşte-i toate sfaturile lui cele rele.
3. Puterii tale cine îi va sta împotrivă? Cine va putea grăi împotriva stăpânirii tale?
4. Iadul se cutremură la auzul numelui tău celui preasfânt! În faţa puterii tale, morţii se ridică.
5. Numai la un semn al tău, nenumărate oşti însetate de sânge se nimicesc.
6. O, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, tu L-ai cuprins şi L-ai purtat în sânul tău pe atotputernicul Dumnezeu, cel neîncăput!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 14
1. Doamnă, cine locuieşte în corturile lui Dumnezeu, sau cine se va sălăşlui în sfântul şi înaltul Munte al Sionului, unde străluceşte lumina feţei lui Dumnezeu?
2. Cel iubitor de Dumnezeu, care după Domnul îşi pune toată nădejdea numai în tine.
3. Cel iubitor de Dumnezeu, care în mintea sa poartă întotdeauna preadulcele tău nume.
4. Cel iubitor de Dumnezeu, care te urmează pe calea smereniei, blândeţei şi curăţeniei tale.
5. Acela se va sălăşlui în prea fericitele lăcaşuri ale lui Dumnezeu, o, prebinecuvântată pururea Fecioară Maria!
6. Acela care măreşte cu sufletul pe Domnul şi se bucură de Unul Dumnezeu, Mântuitorul său.
7. Să alergăm noi păcătoşii, pe cărările Maicii Domnului.
8. Să ne ţinem cu tărie pe urmele paşilor ei şi să nu ne despărţim de ea în rugăciunile noastre.
9. Plecându-ne genunchii în faţa Sfintei sale Icoane, să ne ridicăm mintea la chipul cel dintâi,
10. Până când vom dobândi milele ei în ajutor la bună vreme, spre moştenirea făgăduinţei cereşti.
PSALMUL 15
1. Păzeşte-mă, Doamnă Fecioară, şi precum s-a revărsat asupra ta nesecatul râu al darului dumnezeiesc, revarsă şi asupra mea o picătură dintr-însul.
2. Căci sânul tău cel pururea fecioresc şi cele dinlăuntru ale tale fiind prea curate, ai născut pe Înaltul Dumnezeu, pe Preaiubitul Fiu din Duhul Sfânt.
3. Binecuvântat este pieptul tău cu care ai hrănit pe Mântuitorul Hristos!
4. Aduceţi laude Fecioarei Preacurate, ca să dobândiţi Harul şi mila ei.
5. Preaslăviţi numele ei şi cinstiţi în vecii vecilor zămislirea şi Naşterea ei!
PSALMUL 16
1. Ascultă, Preacurată Doamnă Fecioară, dreptatea mea şi alungă de la mine necazul meu.
2. Mărturisi-mă-voi ţie în glas de bucurie şi de veselie, când se va revărsa asupra mea mila ta.
3. Asemănaţi-vă ei în iubirea de Dumnezeu, voi, sfinte fecioare ale lui Dumnezeu, preaslăviţi-o cu glasul gurii şi inimii voastre,
4. Căci iată, fecioarele muceniţe şi cuvioasele femei au fost cucerite de dragostea preadulcelui Iisus, au primit darul ei şi cununile neveştejite ale Raiului!
5. Slavă ţie, Stăpână, ceea ce eşti comoară nejefuită a fecioarelor care te iubesc!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A DOUA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, te rugăm să ne izbăveşti de multele noastre necazuri şi greşeli, căci nu avem, Preacurată Stăpână, altă grabnică mângâiere, afară de tine, Preamilostivă, care ne dai mântuire!
Slavă…
Tu singură L-ai născut fără stricăciune pe Dumnezeu, la tine cădem Fecioară pururea, chemându-te cu frică şi cu dragoste, ca să ne scapi de patimi şi de neputinţele cumplite.
Şi acum…
Când va fi ca sufletul să se despartă de trup, atunci să-mi stai înainte, ceea ce eşti de Dumnezeu bucurată şi să nimiceşti sfaturile vrăjmaşilor care caută să mă înghită, pentru ca izbăvindu-mă prin tine de stăpânitorii întunericului, să mă învrednicesc de partea celor aleşi, cu rugăciunile tale!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Presfântă şi Preacurată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, ştiu că sunt spurcat şi necurat şi nevrednic şi plin de tot păcatul! De aceea, ca unul ce sunt vinovat, cu multă ruşine şi cu lacrimi cad şi strig către tine: „Stăpâna mea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă, ajută-mă şi mă mângâie pe mine nevrednicul robul tău (N).
Maică a toată mângâierea, nu înceta a-L ruga pe Fiul tău şi Dumnezeu, căci sufletul meu ticălos şi păcătos a coborât în adâncul răutăţilor, iar eu păcătosul şi întinatul, gândindu-mă la păcatele mele cele dinainte şi cele de acum, grăiesc: nu este nici o răutate pe care, eu ticălosul, să n-o fi făcut. De aceea, mă înspăimânt şi mă tem de Fiul tău şi de Dumnezeul meu şi de dreapta Lui judecată. Pentru aceasta, cu inimă zdrobită şi cu lacrimi strig către tine: milostiveşte-te, Stăpâna mea, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine care cu mintea de sine stăpânitoare am călcat îndreptările şi poruncile Fiului tău şi Dumnezeului meu!
Nu mă lăsa să pier în spurcăciunile şi deprinderile mele cele păcătoase, ci trimite-mi milele tale cele bogate. Tu, ceea ce eşti Maica îndurărilor şi milostivirilor, nu mă trece cu vederea pe mine cel pierdut, ci întoarce-mă şi mă scoate din tina păcatului precum de demult Fiul tău a scos-o pe desfrânată, pe fiul cel risipitor şi pe vameşul.
Dăruieşte-mi izvoare de lacrimi şi spală-mi întinăciunea păcatelor mele. Nu mă lepăda, nu te scârbi de mine spurcatul, ci cu apele îndurărilor tale, stinge sufletul meu cel aprins de patimi necurate. Izbăveşte-mă de flăcările cu care mă aprind demonii. Răpeşte-mă din faţa acestor câini care mă latră. Vreau să văd cum îi alungi de la mine pe aceşti diavoli întunecaţi, predându-mă în mâinile luminoşilor şi bunilor îngeri! Căci tu eşti Născătoarea de Dumnezeu, mântuirea păcătoşilor, apărătoarea şi întoarcerea celor deznădăjduiţi, mângâierea celor întristaţi.
Fiul tău şi Dumnezeul nostru te-a dăruit mie, celui ce te chem din toată inima, ca pe o mijlocitoare! Miluieşte-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu pe mine nevrednicul, pentru milostivirea Fiului şi Dumnezeului nostru. Amin!”

Pagina principala

Muzicoterapie