Catisma a douazecea

PSALMUL 143
1. Binecuvântată eşti, Stăpână, că ne înveţi pe noi, robii tăi, să luptăm împotriva lumii, trupului şi diavolului.
2. Împotriva lumii, ca să întoarcem ochii de la înşelăciunile ei.
3. Împotriva trupului, ca să ne menţinem în curăţie şi să nu ne atingem de lucrurile oprite.
4. Împotriva diavolului, ca să înţelegem ispitele şi smintelile lui şi să ne împotrivim din toate puterile lucrărilor lui.
5. O, preaputernică Stăpână, te rugăm şi nu vom înceta a te ruga, sloboade fulgerul puterii tale şi alungă-l, trimite săgeţile grabnicei tale apărări şi loveşte-l.
6. Proslăveşte din înălţimea slavei tale, în această luptă, dreapta ta cea puternică pentru ca noi, robii tăi, izbăviţi fiind de rele, cântând, să cântăm pururea slava şi lauda ta.
7. Cunoaşte, Stăpână, cât suntem noi de lesne alunecători spre păcat şi cât de trebuincioasă este mâna ta de ajutor.
8. Înflăcărează inimile noastre cu dorinţele cele cereşti şi umple-ne de darurile şi de dulceţile Raiului!
PSALMUL 144
1. Înălţa-te-voi pe tine, iubită Maică a Fiului lui Dumnezeu şi în fiecare zi îţi voi cânta ţie laude.
2. Peste tot pământul şi oamenii slăvesc faptele tale şi milele tale şi insule multe preamăresc minunile tale.
3. Îngerii şi Arhanghelii vestesc sfinţenia sufletului tău şi toţi Sfinţii binevestesc blândeţea şi smerenia ta.
4. Ochii noştri nădăjduiesc la tine, Preasfântă Fecioară, trimite-ne nouă hrană şi băutură la vreme bună.
5. Iar sufletul flămând să ni-l hrăneşti şi să ni-l saturi de dulceaţa cea cerească,
6. Iar noi, robii tăi, te vom binecuvânta, ca pe o Maică preamilostivă în vecii vecilor. Amin!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 145
1. Laudă, suflete al meu pe Doamna pururea Fecioara Maria, laud-o neîncetat, până când mai locuieşti în trupul acesta.
2. Iar când vei ieşi din temniţa trupului stricăcios, ea ţi se va înfăţişa ca o apărătoare şi în calea cea necunoscută, îţi va fi o călăuză de nădejde!
3. Pâlcurile viclenilor diavoli vor dispare în faţa luminii ei şi vei trece fără de frică până la porţile păcii veşnice.
4. Slavă, laudă şi cinste Împărătesei cerului, care ne va duce pe noi împreună cu ea în Împărăţia cerurilor.
PSALMUL 146
1. Lăudaţi pe Doamna pururea Fecioara Maria, căci bun este psalmul.
2. Dulce şi frumoasă este pentru ea o asemenea laudă.
3. Căci aceasta este ajutătoarea celor cu inima zdrobită şi îi unge pe ei cu mirul de bună mireasmă al bunei sale voiri către ei.
4. Mari sunt milele ei, darul şi îndurările ei nu au sfârşit.
5. Întâmpinaţi-o cu strigăte de bucurie, cântaţi-i întru mărturisirea psalmilor,
6. Căci va binevoi Împărăteasa cerului întru cei ce o slăvesc pe ea şi nădăjduiesc la milele ei.
PSALMUL 147
1. Laudă, Biserica lui Dumnezeu, pe iubita Maică a Mântuitorului Hristos,
2. Proslăveşte-o Sioane al darului celui nou, că fiii tăi vor fi binecuvântaţi de ea şi se vor întinde de la o mare până la alta,
3. Împodobi-se-vor cu o pace bună şi nădejdea lor nu se va ruşina, te vor lăuda din neam în neam.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 148
1. Lăudaţi pe Doamna, Sfânta Fecioară Maria din ceruri, lăudaţi-o pe ea întru cele înalte, unde şade pe Scaunul neapropiatei sale slave, în veşminte aurite îmbrăcată şi împodobită.
2. Lăudaţi-o toate popoarele, dobitoacele şi păsările cerului şi peştii mărilor.
3. Lăudaţi-o soare şi lună, lăudaţi-o, toate stelele şi lumina,
4. Lăudaţi-o Heruvimii şi Serafimii, Scaunele şi Domniile şi Puterile,
5. Lăudaţi-o toţi Îngerii şi Arhanghelii şi toate cetele oştilor cereşti.
6. Slavă, laudă şi cinste pururea Fecioarei Maria.
PSALMUL 149
1. Cântaţi Doamnei noastre şi Împărătesei noastre o cântare nouă. Lauda ei în adunarea drepţilor.
2. Se vor bucura cerurile de slava ei, ostroavele mării şi tot pământul, apa, focul, gerul şi căldura, fulgerul şi lumina să o proslăvească pe ea.
3. Înălţimea ei în gura drepţilor şi lauda ei în cetele tuturor Sfinţilor.
4. Cetate a lui Dumnezeu, Sioane cerescule, prăznuieşte-o veşnic în cântări de laude.
PSALMUL 150
1. Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Maria, Doamna şi Stăpâna noastră,
2. Lăudaţi pe puternica noastră apărătoare,
3. Lăudaţi pe Împărăteasa cerului şi pe preamilostiva noastră Mamă,
4. Lăudaţi pe grabnica ajutătoare, pe apărătoarea plină de osârdie,
5. Lăudaţi înaltele ei fapte bune şi minunile ei cele mari.
6. Lăudaţi-o, cetele Patriarhilor şi Proorocilor,
7. Lăudaţi-o, Apostolii şi toţi Sfinţii,
8. Lăudaţi-o, Mucenicii şi Mărturisitorii,
9. Lăudaţi-o, fecioarele şi cei ce trăiţi în curăţie.
10. Lăudaţi-o, Pustnicilor şi monahilor,
11. Lăudaţi-o, toţi credincioşii din toate straturile.
12. Lăudaţi-o, pruncilor şi toate sufletele neprihănite, care sunteţi cetăţeni cereşti.
13. Toată suflarea să laude pe cea plină de har, pe pururea Fecioara Maria!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A DOUĂZECEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Tu, ceea ce eşti sfeşnic aurit al Luminii dumnezeieşti, neprihănită Doamnă, sufletul meu întunecat de negura păcatului, luminează-l cu lumina nepătimirilor! Te rog, şi ticăloasa mea inimă o spală cu lacrimi de pocăinţă, căci pe tine te am eu, robul tău, nădejde de mântuire.
Slavă…
Amărăciunea chinurilor de acolo şi cruzimea chinuitorilor, întunericul cel fără de lumină şi veşnicul tartar care îngheaţă şi nu încălzeşte, viermele purtător de venin şi neadormit, înfricoşata scrâşnire a dinţilor, flacăra gheenei şi nesuferita ardere, înfricoşatele vaiete şi plânsul cel deznădăjduit, despărţirea de cei drepţi şi lipsirea de moştenirea lor, cugetându-le, cutremură-te, suflete al meu şi înduplecă cu suspinele şi cu lacrimile tale pe Maica Judecătorului, zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi Maica Luminii, cere-mi iertare faptelor mele celor rele, mie, celui ce alerg cu credinţă la Acoperământul Tău.
Şi acum…
Dă-mi, Stăpână, să mă îndulcesc de bunătăţile raiului şi să locuiesc în cereştile lăcaşuri. Învredniceşte-mă de cămara lui Dumnezeu şi să mă împărtăşesc acolo de slava lui Hristos şi să mă satur de razele dulci şi de negrăita lumină a frumuseţii Lui, pentru ca, să cânt veşnic cu bucurie pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea nedespărţită, Care toate le-a creat cu înţelepciune din cele ce nu existau şi pe tine pururea să te slăvesc, ceea ce eşti preaslăvită de Dumnezeu.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu sfintele şi prea puternicele tale rugăciuni, alungă de la mine smeritul şi ticălosul tău rob, deznădăjduirea, uitarea, nechibzuinţa, negrija şi toate necuratele gânduri viclene şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la mintea mea cea întunecată. Şi stinge aprinderea patimilor mele, căci sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte din robia multor amintiri şi fapte cumplite şi din toate lucrurile rele mă slobozeşte, că binecuvântată eşti de toate neamurile şi se slăveşte preacinstit Numele tău în veci. Amin!
RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI (DUPĂ TERMINAREA PSALMILOR)
O, Preasfântă Fecioară, Maica Domnului Celui PreaÎnalt, Preamilostivă apărătoare şi acoperământul tuturor, către tine alergăm cu credinţă! Caută din înălţimea slavei cereşti la mine care cad la picioarele tale, ascultă smerita mea rugăciune de la mine păcătosul şi nevrednicul tău rob şi du-o înaintea Iubitului tău Fiu. O, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu! Tu, care eşti numită de toţi grabnică ajutătoare şi bucuria celor scârbiţi, ascultă-mă pe mine necăjitul.
Tu, care eşti liniştea celor mâhniţi, linişteşte durerile şi întristările mele sufleteşti. Tu, care eşti rug nears, păzeşte lumea şi pe noi toţi de vătămarea săgeţilor celor de foc ale vrăjmaşului. Tu, care eşti căutarea celor pierduţi, nu îngădui să mă pierd în adâncul păcatelor mele. Tu, care eşti vindecarea celor ce sunt în suferinţă, vindecă-mă şi pe mine cel ce sunt rănit de neputinţele mele cele trupeşti şi sufleteşti. Tu, ceea ce eşti neaşteptată bucurie, cu bucuria mântuirii tale ia de la mine frica chinurilor viitoare. Tu, care eşti chezăşia păcătoşilor, fii şi pentru mine păcătosul o bună chezăşie de pocăinţă şi de mântuire.
La tine, după Dumnezeu, îmi îndrept toată nădejdea mea. Fii mie pururea o neadormită Mijlocitoare înaintea Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos! Întăreşte-mă în credinţa ce o am către El! Împuterniceşte-mă în dragostea Lui! Învaţă-mă să te iubesc şi să te slăvesc şi pe tine, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, preabinecuvântată Marie! Mă încredinţez atotstăpânitorului tău acoperământ, Născătoare de Dumnezeu, mă predau în mâinile tale pentru toţi vecii!
Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, cu smerenie mă rog ţie: vindecă cumplitele patimi ale sufletului meu şi dăruieşte-mi iertarea multelor mele păcate pe care le-am săvârşit în chip nebunesc. Spurcându-mi sufletul şi trupul, vai mie! ce voi face eu, ticălosul, în ceasul acela, când îngerii cei înfricoşaţi vor despărţi sufletul de pătimaşul meu trup? Atunci să-mi fii ajutătoare şi caldă stătătoare înainte, căci pe tine te am Zid tare şi nebiruit eu, robul Tău!
Stăpână, nu îndepărta pe robul tău, căci toată nădejdea mea, după Dumnezeu, spre tine o pun. Nu te îngreţoşa de mine necăjitul şi chinuitul de cele mai cumplite boli. Ci ca o Maică plină de milă, izbăveşte-mă de mustrările conştiintei mele, potoleşte furtuna gândurilor mele celor rele, stinge cuptorul poftelor şi îmblânzeşte flacăra trupului, aprinde în mine dragostea către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Păzeşte-mi toate simţurile, nu îngădui să intre în inima mea nici o dorinţă nebună. Roagă-L pe Domnul să-mi dea vreme de pocăinţă, ca să nu mă taie securea morţii ca pe pomul cel neroditor şi să nu fiu aruncat în foc. Aprinde făclia cea stinsă a sufletului meu, împrăştie întunericul fărădelegilor mele şi alungă prin mijlocirea ta negura poftelor mele, căci mult poate mijlocirea Maicii înaintea Fiului pentru cei ce au o bună înclinare spre împăcare. Dă-mi lumina pocăinţei şi du-mă spre ziua când voi avea o inimă zdrobită. Dă-mi să mă îndulcesc de darurile Fiului tău cele neajunse, negrăite şi nemărturisite în viaţa cea premergătoare cerului. Să nu fiu lipsit, Preacurată Stăpână, de împlinirea nădejdii mele, ci să mă învrednicesc în veacul de acum să mă împărtăşesc neosândit cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, iar în veacul viitor, de cina cea dulce din ceruri şi de veselia raiului în lăcaşurile sfinţilor! Învredniceşte-mă de cămara lui Dumnezeu şi să mă împărtăşesc acolo de Slava lui Iisus Hristos, să mă satur de razele dulci şi de negrăita lumină a frumuseţii Lui, pentru ca să cânt veşnic, cu bucurie, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, care toate le-a creat cu înţelepciune din cele ce nu erau şi pe tine pururea te slăvesc, ceea ce eşti Preaslăvită, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria!
O, Preabinecuvântată pururea Fecioară Maria! Iubită Fiică a Tatălui Ceresc, mă rog ţie, fii mie păcătosului, cârmaciul meu, atâta vreme cât înot în furtunoasa mare a veacului acestuia, iar mai ales la sfârşitul vieţii mele, să ajung cu bine la limanul cerescului Ierusalim, unde te voi lăuda şi te voi ferici în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie