Catisma a dousprezecea

PSALMUL 85
1. Pleacă, Doamnă, urechea ta şi auzi-mă. Întoarce Faţa ta de Mamă şi miluieşte-mă.
2. Lumina sfintei tale frumuseţi veseleşte sufletul meu, milele tale sunt mai bune decât mierea şi fagurul, darul tău luminează mintea.
3. Izvorul bunătăţii tale adapă pe cei însetaţi!
4. Vederea îngerească a feţei tale ne abate de la păcat.
5. A te vedea, a te cunoaşte şi a ne închina ţie, este rădăcina fericitei nemuriri,
6. Iar a proslăvi puterile tale este calea mântuirii.
PSALMUL 86
1. Temelia vieţii duhovniceşti este să-L iubim pe Domnul nostru Iisus Hristos din toată inima şi din tot sufletul.
2. Să iubim pe iubita Lui Maică, pe Preacurata pururea Fecioara Maria, care L-a născut după trup,
3. S-o cinstim şi să i ne închinăm cu evlavie, că ea este o preaslăvită Împărăteasă a cerului, mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii.
4. Lucruri preaslăvite se grăiesc despre tine, o, Preasfântă Biserică şi Rai cuvântător.
5. Cei ce nădăjduiesc cu adevărat spre tine, vor dobândi toate comorile cereşti,
6. Iar cei ce nu te cheamă în viaţa aceasta, se vor lipsi de viaţa cea veşnică şi fericită.
7. O, Preamilostivă Stăpână, te rugăm, fă să trăim cu darul Sfântului Duh
8. Şi preadulcele tău nume să fie pururea în inimile noastre!
PSALMUL 87
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, tu singură eşti grabnică ajutătoare spre mântuirea mea.
2. Ziua şi noaptea te chem pe tine, caută spre necazul inimii mele şi mângâie cu cercetarea ta cerească duhul cel deznădăjduit,
3. Că s-au înmulţit fărădelegile în sufletul meu şi nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele,
4. Dar mă rog ţie, Stăpână preaputernică, ajută-mi să stau împotriva voii mele celei rele şi întăreşte inima mea în lupta cu poftele cele trupeşti.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 88
1. Milele tale, Preasfântă Stăpână, în veac le voi cânta.
2. Cu untdelemnul îndurărilor tale, înmoaie inima mea cea înăsprită
3. Şi cu mirul milei tale vindecă rănile mele cele păcătoase.
4. Mă rog ţie, Stăpâna cerului şi a pământului, să mă aperi cu faţă veselă la sfârşitul meu şi vederea ta cerească să veselească ieşirea sufletului meu!
5. Izbăveşte-mă, Stăpână, de moarte năprasnică, pentru ca să nu se bucure de mine vrăjmaşul sufletului meu!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 89
1. Stăpână Doamnă Fecioară, scăpare ne-ai fost nouă în toate necazurile noastre.
2. Şi acum din cer trimiţi darul tău peste toate cererile noastre cele bune.
3. Dacă din pricina păcatelor noastre vei opri milele tale, ne vor năpădi toate răutăţile,
4. Că nu avem altă stătătoare înaintea lui Dumnezeu, afară de tine.
5. Mântuieşte-ne, Stăpână, mântuieşte-ne, că la tine nădăjduim şi în tine credem cu neîndoire,
6. Că nădejdea noastră niciodată nu va rămâne de ruşine.
PSALMUL 90
1. Cel ce trăieşte cu ajutorul Maicii Domnului, se va sălăşlui sub puternicul ei Acoperământ.
2. Potrivnicul vrăjmaş din iad nu-l va vătăma şi săgeata lui cea zburătoare nu se va atinge de el.
3. Ca o Stăpână preaputernică îl va izbăvi de laţul vânătorului şi cu aripile sale îl va acoperi.
4. Strigaţi către ea, toţi cei ce sunteţi în nevoile voastre şi rana cea pierzătoare nu se va apropia de sufletele voastre, nici de trupurile voastre.
5. Căci ea va aduce pretutindeni mântuirea sa!…
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A DOUĂSPREZECEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Pe Maica Dumnezeului nostru o vom cânta, că prin ea bucurie s-a dăruit lumii. Prin ea omenirea s-a dezlegat de blestem şi noi ne-am izbăvit de necazurile cele cumplite.
Slavă…
Doamne, păzeşte-ţi turma prin mijlocirea celei ce Te-a născut pe Tine, păzeşte turma pe care ai răscumpărat-o cu cinstitul Tău Sânge şi păzeşte-o nevătămată de năvălirile vrăjmaşilor, ca să preamărim, Îndurate, Dumnezeiasca Ta pogorâre.
Şi acum…
Întinându-mi sufletul cu patimile, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale curăţeste-mă, căci tu eşti focul cel curăţitor al celor ce cu credinţă se roagă ţie.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Preamilostivă Stăpână, Împărăteasă cerească, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Cunosc toate păcatele mele şi necurăţiile inimii mele şi cum aş îndrăzni să alerg la tine, eu, nevrednicul, şi să-ţi aduc cererile mele? Dar cunosc şi marea ta milostivire, precum şi îndurările tale pe care pururea le reverşi asupra neamului creştinesc. Tu dar, eşti chezăşia cea ajutătoare a păcătoşilor. Tu cunoşti, Preacurată Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, necazul inimii mele şi mâhnirea sufletului meu! Cu osârdie dar, te rog, toate necazurile mele care au venit peste mine, după buna şi sfânta voie a Domnului nostru Iisus Hristos, întocmeşte spre bine cele ale mele, cu judecăţile pe care le ştii! Dar, dacă vreo rană s-a făcut de către vrăjmaşul sufletului meu, cu atotputernicul tău ajutor, zdrobeşte viclenia lui şi izbăveşte sufletul meu de ademenirile lui necuvioase. Că ţie toate îţi sunt cu putinţă, ceea ce eşti plină de milă şi de bunătate, că tu eşti preaslăvită în veci. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie