Catisma a noua

PSALMUL 64
1. Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi ţie, Doamnă pururea Fecioară, strigare de bucurie în Ierusalimul cel de sus.
2. Să-ţi dea ţie Domnul laudă şi slavă în faţa tuturor oamenilor!
3. Slava ta este mai presus de slava cetelor Îngereşti şi a Arhanghelilor.
4. Har şi dulceaţă a pus Dumnezeu în gura ta.
5. Cu veşminte slăvite a îmbrăcat Preacuratul tău trup.
6. Cunună de flori neveştejite a pus pe capul tău
7. Şi cu toate faptele bune te-a împodobit în mila Sa, o, preabinecuvântată, Maică a lui Dumnezeu!
PSALMUL 65
1. Strigaţi cu bucurie Doamnei noastre, pururea Fecioarei Maria, strigaţi-i tot pământul.
2. Cântaţi-i preadulce cântare preaslăvitului ei nume!
3. Daţi slavă laudei ei.
4. Să intrăm în casa închinată numelui ei, cu ardere de tot din toată inima
5. Şi să înălţăm în faţa Sfintei sale Icoane, candelele noastre şi rugăciunile,
6. Că ea va căuta la sărăcia noastră şi ne va îndulci toată amărăciunea.
7. Binecuvântat este Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu binecuvântarea Maicii Sale după trup, a Preadulcelui Iisus Hristos!
PSALMUL 66
1. Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne binecuvântează, iar tu, Preamilostivă Doamnă Fecioară, roagă-L pentru noi.
2. Întoarce întristarea noastră cu multă grijă, într-o sfântă bucurie.
3. Luminează, o, Stea de dimineaţă, întunericul păcatului!
4. Potoleşte setea inimii mele iubitoare de pace.
5. Dreapta ta să mă ridice pe mine căzutul şi apărarea ta să-mi sfinţească sfârşitul meu cel creştinesc.
6. Slavă ţie, nădejdea mea, care nu mă dai de ruşine niciodată!
7. Tu, Preamilostivă, Doamnă Fecioară, roagă-L pentru noi.
8. Întoarce-mă şi pe mine, nevrednicul, în Împărăţia Iubitului tău Fiu, Preasfântului nostru Mântuitor!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 67
1. Să învie harul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în sufletele noastre, care sunt scufundate în adâncul somn al păcatelor.
2. Şi se vor risipi vrăjmaşii noştri şi toate cursele lor vor dispare!
3. O, Preamilostivă Doamnă, doboară toată răutatea lor ce vine din iad şi întoarce voinţa mea dinspre linguşirea lor.
4. Înaripeaz-o către prea sfânta voie a Iubitului tău Fiu şi Dumnezeului nostru.
5. Luminează conştiinţa mea cea adormită de păcate, ca să nu se împuţineze lauda ta din gura mea, nici dragostea cea către tine, dinlăuntrul meu!
6. Pace multă dă celor ce te iubesc pe tine, Doamnă, Preasfântă Fecioară,
7. Iar sufletele lor nu vor vedea moartea cea veşnică în veci.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 68
1. Mântuieşte-mă, Stăpână, că au intrat apele patimilor păcătoase până la sufletul meu.
2. Afundatu-m-am în noroiul adâncului.
3. Plângând, am plâns ziua şi noaptea, căci L-am mâniat pe Domnul Dumnezeul meu şi nu sunt vrednic să caut la înălţimea cerului.
4. Către cine dar, voi alerga, ticălosul de mine, dacă nu către tine, Preamilostivă Apărătoare?
5. Mântuieşte sufletul meu, căci prin tine s-a dat mântuire la toată lumea.
6. Atunci când Arhanghelul te-a vestit, Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit şi binecuvântarea Părintelui ceresc Te-a cercetat.
PSALMUL 69
1. Doamnă şi pururea Fecioară Maria, spre ajutorul meu ia aminte,
2. Cu mila ta luminează-mi întunecata mea minte, ca să înţeleg bunătatea ta şi preaslăvitele tale minuni
3. Pe care le arăţi păcătoşilor ce se căiesc şi pe care le vei pecetlui în inima mea.
4. Miluieşte-ne pe noi toţi credincioşii, că în ei se va numi preasfântul Nume al preaiubitului tău Fiu, Mântuitorul Hristos şi preaslăvitul tău nume.
5. Miluieşte-ne şi nu ne îngădui să fim strâmtoraţi de ispitele vrăjmaşului, ca nu cumva să se zică despre noi: „Bine, bine” sufletului nostru.
6. Iar tu, Stăpână, Doamnă Fecioară, să te sfinţeşti în noi, căci cunoşti cele ce sunt ale tale.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A NOUA
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Este cunoscută, nădejdea creştinilor, preabună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, pentru că eşti dătătoare de milă, izvorul compătimirii, cheia care deschide bunătatea cerească cea dumnezeiască, deschide-ne şi nouă uşile milostivirii tale.
Slavă…
Ca zorile tainice ale dimineţii ai apărut, Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, iar din tine a răsărit Soarele Dreptăţii, Iisus Hristos, luminându-i pe cei ce şedeau în întunericul deznădejdii! De acelaşi Soare fiind luminaţi, te fericim după datorie, ca pe ceea ce eşti pricinuitoarea înnoirii omeneşti.
Şi acum…
Rai cuvântător te-a sădit Domnul pe pământ, Cel ce a sădit Edenul cel dintâi, în mijlocul tău, Mireasă a lui Dumnezeu, ca pomul Vieţii a înflorit.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Preasfântă Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce cu amărăciune ai auzit loviturile de ciocan, cu care L-au pironit pe Cruce pe Iisus Hristos, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, mântuieşte-ne, ca să nu auzim scrâşnirea dinţilor, a diavolilor în iad. Cu lacrimile tale, pe care le-ai vărsat la Crucea Mântuitorului meu, răpeşte-mă de la plânsul cel veşnic pe mine, păcătosul. Prin însuţi sufletul tău a trecut sabia, când te aflai lângă Sfânta Cruce, fă aşadar, ca să treacă pe alături viitoarele mustrări de conştiinţă ale mele. Tu, ceea ce eşti rugul cel nears, pe care l-a văzut Moise Proorocul, izbăveşte-ne de flăcările gheenei. Nu am după Dumnezeu, alt ajutor şi altă apărătoare afară de tine, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa Cerului şi a pământului.
Cred în atotputernica ta tărie harică şi mărturisesc mila ta faţă de toţi păcătoşii! Că cine, alergând la tine, pleacă fără de vreun ajutor? Pentru aceasta şi eu, păcătosul, în fiecare zi alerg către tine în toate nevoile şi întristările mele. Că nu este pentru mine în orice vreme, o mai mare spaimă şi nelinişte în afară de veşnica mea soartă, când voi fi trimis spre dreapta sau spre stânga, când voi moşteni Raiul sau voi fi aruncat în cele mai de jos ale pământului. Ascultă dar, Stăpână Doamnă Fecioară, această rugăciune, ca să nu mă ajungă veşnica osândă, ca să nu mă duc de la judecată, în partea din stânga, departe de tine, Stăpână! Ci, eu voi alerga către tine, împreună cu ceilalţi care sunt vrednici de veşnica veselie din cer.
O, preamilostivă Maică a lui Dumnezeu, la tine cad, după cum vezi, cu lacrimi şi cu suflet zdrobit, mântuind, mântuieşte-mi sufletul meu! Roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, pentru mine, ca să primesc măcar o fărâmitură ce cade de la masa Sfinţilor din Împărăţia cerurilor şi astfel, să scap de focul gheenei şi să dobândesc Raiul, prin tine, una Curată şi preabinecuvântată. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie