Catisma a nouasprezecea

PSALMUL 134

 1. Lăudaţi Numele Domnului, proslăviţi şi numele pururea Fecioarei Maria!
 2. Veniţi cu rugăciuni şi cu cereri către sfânta ei măreţie.
 3. Că ea va reînnoi voia cea bună în inimile noastre şi nu ne vor birui poftele păcatului.
 4. Cei ce cugetă mereu la ea şi se bucură cu mulţumire pentru milele ei, vor dobândi o cerească dulceaţă şi pace în sufletele şi în inimile lor.
 5. O, păcătoşilor, să suspinăm către Preasfânta Fecioară Maria, cu simţăminte lăuntrice
 6. Şi cu rugăciunile ei ni se vor dărui şi nouă, tuturor, viaţă evlavioasă şi sfârşit fericit şi creştinesc.
  PSALMUL 135
 7. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun şi împarte bunătatea Sa celor ce o caută, prin mijlocirea Împărătesei cerului.
 8. O, Stăpână, pomeneşte-ne întru smerenia noastră şi apără-ne de faraonul cel din iad şi de puterea lui vrăjmaşă, cu mâna ta cea tare şi cu braţ înalt.
 9. Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit.
 10. Să cântăm şi să vestim cele de mulţumită şi ţie, mult puternică Stăpână,
 11. Că ne-am izbăvit şi ne izbăvim de cei răi prin tine, ceea ce ai purtat pe braţele tale Stăpânirea cea nebiruită!
  PSALMUL 136
 12. La râul Babilonului au şezut şi au plâns evreii, iar noi plângem pentru păcatele noastre şi cu smerenie strigăm către Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.
 13. Îi aducem plânsul inimii şi suspinul duhului, căci nu vom dobândi iertare de păcate, nici veşnica mântuire a sufletelor, fără Rodul binecuvântat al pântecelui ei!
 14. Noi aşteptăm, credem şi mărturisim, că dobândim viaţă cerească prin rugăciunile ei sfinte şi bineplăcute lui Dumnezeu, pentru noi.
  Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
  PSALMUL 137
 15. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Stăpână Fecioară, din toată inima mea, că prin tine am dobândit mila şi îndurările lui Iisus Hristos.
 16. Auzi cuvintele mele şi suspinele mele, în ziua şi în ceasul când te chem.
 17. Înmulţeşte-mi puterea duhovnicească a credinţei în slabul meu suflet şi în necazurile inimii să-mi fii o mângâiere de viaţă făcătoare, pentru inima mea, care te cheamă pe tine.
 18. O, Stăpână binefăcătoare, fă-mă să trăiesc în pace sub acoperământul tău de Maică!
  PSALMUL 138
 19. Preasfântă Doamnă, tu m-ai încercat şi m-ai cunoscut.
 20. Tu mi-ai cunoscut căderile şi fărădelegile mele, dar să se înmulţească asupra mea, a păcătosului, milele tale de Maică şi se va lărgi asupra mea bunătatea Ta.
 21. Eu privesc la cer, că fiul cel desfrânat, dar prin mijlocirea ta mă smeresc, cu insuflarea ta mă liniştesc, cu privirea la sfânta închipuire a Feţei tale, eu mă mântuiesc,
 22. Cu credinţa şi nădejdea la Mântuitorul meu, pe care-L ţii în braţele tale şi mi-L arăţi mie, păcătosului, spre mângâiere, eu nădăjduiesc să primesc fericirea în vecii vecilor.
  PSALMUL 139
 23. Scoate-mă, Preasfântă Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, de la omul cel viclean, şi de vrăjmaşul din iad, păzeşte-mă.
 24. Vrăjmaşul şi-a îndreptat săgeata împotriva mea şi cu linguşirile lui îmi prinde sufletul meu.
 25. Zdrobeşte, Stăpână, puterile lui cele viclene şi să cadă degrabă în prăpastia pe care a făcut-o.
 26. Iar eu mă voi bucura de tine şi mă voi veseli de mântuirea ta.
  Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
  PSALMUL 140
 27. Preasfântă Doamnă Fecioară, cu toată smerenia strig către tine, auzi-mă, ia aminte la rugăciunea şi la cererea mea.
 28. Să se îndrepteze rugăciunea mea că tămâia înaintea feţei tale, seara, dimineaţa, la amiază şi în orice vreme, ca să nu-mi întunece răutatea lumii acesteia mintea mea.
 29. Fă-mă, Stăpână, să înţeleg întotdeauna cele plăcute ţie şi întăreşte inima mea, întru adevărată dragoste de tine!
  PSALMUL 141
 30. Cu glasul meu către Doamna şi Stăpâna Fecioară am strigat şi cu osârdie m-am rugat ei.
 31. Vărsat-am lacrimile mele în faţa ei şi i-am înfăţişat durerile inimii mele,
 32. Că răul vrăjmaş din iad îmi păzeşte călcâiul meu şi peste tot întinde cursele sale împotriva mea.
 33. Ajută-mi, Stăpână, ca să nu se împiedice paşii mei înaintea lui, ci el însuşi să se zdrobească sub picioarele mele cu puterile tale.
  PSALMUL 142
 34. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, ascultă rugăciunea mea, pleacă-ţi urechea la cererea mea,
 35. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul meu, se sileşte să mă împiedice pe calea mântuirii veşnice!
 36. Mi-a îngreuiat inima cu întunericul lui şi s-a mâhnit foarte duhul meu!
 37. Nu întoarce, Stăpână, faţa ta de la mine ca să nu cad cu cei ce se pogoară în prăpastia iadului,
 38. Ci trimite-mi lumina ta şi darul tău şi va dispare din faţa mea întunericul lui şi se va păzi viaţa şi mântuirea mea.
  Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
  DUPĂ CATISMA A NOUĂSPREZECEA
  Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
  Vai mie! Ce voi face eu, ticălosul? Ce început de mântuire voi pune, că în zadar trece viaţa mea! Nu mă lepăda, preabună Stăpână, Doamnă Fecioară, pe mine cel rătăcit şi pierdut, ci arată-mi chipuri de pocăinţă, Maica lui Dumnezeu, pentru ca întru laude să te proslăvesc pururea.
  Slavă…
  Vezi, Doamnă Fecioară, zdrobirea mea şi vindecă-mă pe mine, cel ce sunt înrăit din pricina atacurilor diavoleşti şi de cumplite patimi trupeşti, din pricina cărora sunt cuprins de boli, sunt plin de necazuri şi de multă deznădăjduire şi de strâmtorări întunecat. Ci tu, care L-ai născut pe Dumnezeu cel ce a luat în trupul Său rănile şi neputinţele oamenilor, pe Acela roagă-L, să-mi dea pace şi mare milă!
  Şi acum…
  Bucură-te, petrecere Dumnezeiască a Stăpânului, slava îngerilor şi nădejdea oamenilor, tărie în nevoi, puternică mijlocitoare pentru noi toţi, întărirea şi zidul celor ce nădăjduiesc în tine, adăpostire credincioşilor, iubitoare de bine, Maica lui Dumnezeu, a Celui iubitor de oameni, pe Acela roagă-L să dea robilor Săi pace şi mare milă!
  Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
  O, Preamilostivă Doamnă, Împărăteasa cerului şi a pământului, Stăpâna Îngerilor şi a oamenilor! Ţie, preamilostivă apărătoarea noastră, Domnul nostru Iisus Hristos la răstignirea Sa, l-a încredinţat pe ucenicul Său, Ioan, zicându-i lui: „Iată, Mama ta”, iar prin el te-a numit Mama tuturor dreptcredincioşilor creştini, pentru ca toţi cei ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă sub stăpânescul tău Acoperământ, să se mântuiască şi să se izbăvească de toate nevoile şi necazurile. Pentru aceasta şi eu, fiind nevrednic să mă numesc fiul tău, ci mai degrabă un ticălos şi un netrebnic, spurcându-mi mintea şi inima cu nenumărate păcate, trândav şi leneş de orice lucru bun, îndrăznesc să alerg sub acoperământul tău, Maica milostivirii şi a bunătăţii, rugându-te şi cerând cu umilinţă şi cu zdrobirea inimii, să nu mă lepezi pe mine, cel ce mă căiesc. Vezi bubele şi puroiul ticălosului meu suflet, auzi şi plângerea inimii mele îndurerate! Cercetează-mă cu îndurările tale de Mamă, de care m-am învrednicit eu, nevrednicul, care am lepădat poruncile Fiului tău şi ale Dumnezeului meu!
  Dar tu, care n-ai trecut cu vederea rugăciunile lui Teofil, cel care s-a lepădat de Fiul tău, de Domnul şi de tine, Preacurata Lui Maică, cerându-ţi iertare pentru păcatul lui cel înfricoşat, tot aşa nu mă trece, Stăpână, cu vederea nici pe mine care îmi pun în tine întreaga nădejde! Nu mă lepăda ca pe un rob împietrit, cel ce îl răstignesc a doua oară pe Fiul tău, cu păcatele mele. Nu te îngreţoşa de mirosul meu cel urât! Cred, apărătoarea mea cea plină de osârdie, că poţi cere de la Fiul tău toate câte le doreşti.
  Dacă Solomon împăratul, om fiind, a zis mamei sale: „Cere de la mine, maica mea, tot ce doreşti şi eu îţi voi da”, ce bunătăţi nu-ţi va împlini Fiul tău, Împăratul cerului şi al pământului, Atotputernicul, Milostivul şi Iubitorul de oameni? Căci Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Lui Duh, în vecii nesfârşiţi. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie