Catisma a opta

PSALMUL 55
1. Miluieşte-mă, Doamnă Fecioară, că vrăjmaşii mei din iad, m-au călcat în picioare!
2. Toata ziua gândesc rău de mine!
3. Ridică-te împotriva lor cu mâna ta, ca izbăvindu-mă, să înţeleg ajutorul braţului tău,
4. Să slăvesc mila ta asupra mea şi să fiu bineplăcut lui Dumnezeu şi înaintea ta, în lumina celor vii.
PSALMUL 56
1. Miluieşte-mă, Doamnă, Stăpână Fecioară, miluieşte-mă, că inima mea este gata să caute voia ta şi să se odihnească sub umbra aripilor tale!
2. Mâinile tale au alcătuit cea dintâi smirnă de har şi degetele tale au frământat untdelemnul cel cu bună mireasmă, răsuflarea gurii tale este mai plăcută decât orice tămâie.
3. Toată eşti dulceaţă cerească şi dorinţă nestrămutată, Maica lui Dumnezeu!
4. Spre tine sunt aruncat din pântecele maicii mele!
PSALMUL 57
1. Dacă într-adevăr dreptate grăiţi, în adevăr şi cu dreptate fericiţi-o pe Împărăteasa cerească.
2. Toţi câţi stăruiţi spre slava şi lauda Mântuitorului Hristos,
3. Toţi câţi îi aduceţi cele bineplăcute de la noi,
4. Cântaţi şi cântări duhovniceşti înălţaţi către preaiubita Lui Maică,
5. Pentru că de ea s-au îndulcit Proorocii, de ea Apostolii s-au umplut de laudă,
6. Cu ea s-au împodobit cei sfinţiţi, cu ea Mucenicii s-au întărit,
7. De către ea călugării au fost povăţuiţi, cu ea feciorelnicii s-au înfăşurat cu laurii curăţiei.
8. Minunat este Dumnezeu întru toţi sfinţii, dar mai ales este prea minunat întru Preasfânta Împărăteasă a împărăteselor, în Mireasa neîntinată, în Preacurata pururea Fecioară Maria.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 58
1. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
2. Ridică-te spre ajutorul meu, o, Împărăteasa milostivirilor!
3. Să fugă dinaintea ochilor voii mele întunecata beznă a păcatului,
4. Iar tu, cea plină de har, luminează-mi şi înseninează-mi ochiul meu cel lăuntric.
5. Ca un soare, tu eşti îmbrăcată în veşminte aurite de mare preţ!
6. În coroana ta străluceşte sardonixul şi topazul.
7. În dreapta ta se află slava şi bogăţia.
8. Smirna şi balsamul sunt în mâna ta.
9. Pe pieptul tău străluceşte safirul şi smaraldul.
10. Cât de minunată eşti, o, Maica lui Dumnezeu! Mărire ţie!
PSALMUL 59
1. Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi, pentru păcatele noastre,
2. Dar Te-ai milostivit spre noi, pentru pururea Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu!
3. Mijloceşte pentru noi, Maica lui Dumnezeu, că tu ai născut mântuirea oamenilor!
4. Tu, întristaţilor le dai mângâiere şi celor necăjiţi, bucurie şi veselie!
5. Îndulceşte-ne pe noi cu glasul tău cel dulce-curgător al gurii tale!
6. Toarnă în inimile noastre harul tău cel dulce-curgător!
7. Să tune cerurile din înălţime şi să-i aducă laude,
8. S-o slăvească pământul cu toţi cei vii!
PSALMUL 60
1. Auzi, Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, rugăciunea mea şi aşează cugetarea mea pe piatra cea tare a legii lui Dumnezeu!
2. Să-mi fii stâlpul cel tare, care să mă apere de neruşinata faţă a vrăjmaşului din iad!
3. Tu singură eşti prea frumoasă şi luminezi ca o podoabă cerească!
4. Te ridici ca zorile purpurii, străluceşti ca luna plină în toiul nopţii şi ca un soare luminează preasfânta-ţi privire!
5. Slavă ţie, celei ce împărăţeşti în ceruri, primeşte-ne în Împărăţia cerească şi pe noi, bieţii pământeni amărâţi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 61
1. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea!
2. Oare nu pe tine, Stăpână Fecioară, trebuie să te iubească inima mea?
3. Căci prin tine vine mântuirea mea, iar Mântuitorul meu este Rodul binecuvântat al pântecelui tău.
4. Primi-voi în dar paharul mântuirii şi numele Domnului voi chema!
5. Chemând, te voi chema pe tine, cu numele tău preaslăvit, Stăpână Doamnă, pururea Fecioară,
6. Că Domnul este Mântuitorul meu, iar tu eşti apărătoarea mea.
PSALMUL 62
1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, Te slăvesc, împreună cu preaiubita Maica Ta, care în chip feciorelnic Te-a născut.
2. O, Doamnă, ceea ce eşti preabinecuvântată, tu stai înaintea Altarului Preasfintei Treimi şi te rogi pentru noi păcătoşii,
3. Iar noi, sub acoperământul aripilor tale ne vom bucura.
4. Ne vom binecuvânta în viaţa noastră şi în numele tău vom trimite către Dumnezeu rugăciunile noastre.
PSALMUL 63
1. Auzi, Stăpână şi Doamnă Fecioară, glasul meu, când mă rog eu către tine,
2. Izbăveşte sufletul meu, când va fi să iasă din trup, de frica cumplitului vrăjmaş din iad.
3. Cu ce îndrăzneală voi privi spre Dreptul Judecător şi Dumnezeului meu?
4. Tu, ajutătoarea mea, stai de-a dreapta mea şi cere iertare greşelilor mele.
5. Înainte de a începe înfricoşatele încercări asupra sufletului meu, luminează-mi ochii inimii mele şi alungă orbirea mea cea păcătoasă,
6. Dă-mi mie în viaţa mea şi în ceasul ieşirii mele, să am nădejde în tine, Preasfântă Fecioară.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A OPTA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, slava îngerilor şi podoaba pământenilor, cere iertarea tuturor păcatelor celor ce-ţi cântă ţie; fii milostivă robilor tăi, căci tu eşti adăpostire, care nu dă de ruşine pe oameni. Tu eşti izbăvirea celor deznădăjduiţi, una Preacurată şi binecuvântată!
Slavă…
Doboară, puternice, cum a grăit Stăpâna, pe cei puternici de pe scaune, moartea şi iadul, şi ridică-i pe cei smeriţi, adică firea oamenilor, prin Izbăvitorul sufletelor noastre, Care S-a întrupat din tine şi a coborât în iad!
Şi acum…
Bucură-te, Scaun cu Lumină de foc, al Împăratului tuturor, Iisus Hristos! Bucură-te, una Doamnă a toată făptura, Preasfântă Fecioară Maria, cea preaslăvită de Dumnezeu. Mărire ţie!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Primeşte, o, binecuvântată şi preaputernică, Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, aceste rugăciuni, pe care acum cu lacrimi le aducem ţie, noi nevrednicii robii tăi, alergând cu umilinţă la Chipul tău cel purtător de feciorie, că tu însăţi de faţă fiind şi auzind rugăciunile noastre, ne dai împlinirea cererilor noastre, fiecăruia după credinţa lui, tu uşurezi necazurile celor scârbiţi, neputincioşilor le dai sănătate, pe cei slabi şi pe bolnavi îi vindeci, din cei îndrăciţi alungi demonii, pe cei asupriţi îi izbăveşti de asuprire, pe cei împilaţi îi mântuieşti, pe cei păcătoşi care se căiesc îi ierţi, pe cei leproşi îi curăţeşti, pe copiii cei mici îi miluieşti şi pe cei închişi, din legături şi din temniţe îi slobozeşti şi de tot felul de patimi îi vindeci, tu, Doamnă Stăpână, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Căci ţie toate îţi sunt cu putinţă prin mijlocirea către Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru! O, Preabună Maică, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria! Nu înceta a te ruga pentru noi nevrednicii tăi robi, care te slăvim pe tine, te cinstim şi ne închinăm Preacuratului tău Chip, având o nădejde neîntoarsă şi o credinţă neîndoielnică în tine, pururea Fecioară, preaslăvită şi neîntinată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie