Catisma a paisprezecea

PSALMUL 101
1. Doamnă şi Fecioară Preasfântă, ascultă rugăciunea mea şi strigătul inimii mele la tine să ajungă,
2. Ca să nu-ţi întorci preasfânta ta faţă de la mine, nici să te scârbeşti de necurăţenia mea.
3. Nu mă lăsa să pier din pricina sfaturilor rele ale vrăjmaşilor mei sufleteşti şi să nu îngădui să-şi râdă de mine cu batjocuri cumplite.
4. Cei ce nădăjduiesc în tine nu se vor teme de răutatea chinurilor lor,
5. Iar cei ce te laudă pe tine se vor izbăvi cu rugăciunile tale de toate năvălirile vrăjmaşului,
6. Căci tu ai purtat pe braţele tale pe Biruitorul iadului şi al morţii!
PSALMUL 102
1. Binecuvântează suflete al meu pe iubita Maică a Domnului nostru Iisus Hristos şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al ei.
2. Să nu uităm binefacerile ei, nici îndurările şi milele ei.
3. Cu darul ei păcatele noastre se iartă şi bolile se vindecă.
4. Binecuvântaţi-o toţi locuitorii cerului şi toţi cei născuţi pe pământ,
5. Binecuvântaţi-o şi iar binecuvântaţi-o toate puterile cereşti!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 103
1. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, Care S-a mărit, foarte.
2. Binecuvântează suflete al meu şi pe pururea Fecioara Maria, care întru mare podoabă cerească s-a îmbrăcat.
3. Că a căutat Domnul spre smerenia roabei Sale şi noi, neamul omenesc, cu inimă umilită o fericim!
4. Pomenirea ei este mai dulce decât mierea, pentru sufletul meu şi cuvântarea despre măreţele ei minuni este mai dulce decât fagurul.
5. Ea este o Mamă preamilostivă, care se veseleşte de noi, ca de nişte copii ai ei,
6. Iar noi ca nişte puişori apăraţi totdeauna de ajutorul ei, ca de nişte aripi întinse, nu ne vom teme de rele, nici chiar în ceasul morţii,
7. Căci cu noi este Stăpâna noastră, cu noi este mila şi ajutorul ei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 104
1. Mărturisiţi-vă Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu, în ceasuri calde de rugăciune şi chemaţi cu inima simţită sfântul ei nume.
2. Cântaţi-i cântare şi în cântări duhovniceşti, cunoscute făcând cu preaslăvire din neam în neam vechile şi noile ei puteri şi minuni.
3. Lăudaţi-o şi preaînălţaţi-o fecioarelor, fiice ale Sionului, că aţi fost logodite Preafrumosului Mire Ceresc, Împăratul Slavei.
4. Închinaţi-vă cu frică pătrunsă de evlavie înaintea feţei sale cu frumuseţe împodobită,
5. Că ea ţine în mâinile ei veşnica mântuire pentru sufletele noastre.
6. Şi cine o cinsteşte cu vrednicie, va primi de la Domnul o dreaptă răsplătire.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A PAISPREZECEA
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
De cursele demonilor fiind clătinat, Fecioară, întăreşte-mă pe piatra dumnezeieştilor porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos, ca să nu mă înece, Curată, furtuna păcatelor şi tulburarea gândurilor celor rele.
Slavă…
Bântuiala patimilor aruncă-o în adâncul pierzării, salvând neputinciosul meu suflet şi milostiveşte-te asupra mea, tu, care ai născut pe Mântuitorul Cel milostiv şi izbăveşte pe robul tău de chinurile viitoare.
Şi acum…
Cu adevărat, mai presus de minte sunt, Curată, darurile tale cu care îi învredniceşti pe robii tăi, care cu căldură te măresc şi cu credinţă se închină Sfintei tale Icoane, cinstindu-o din adâncul sufletului şi sărutându-o cu evlavie. Numără-mă şi pe mine printre ei, cu toate că nu sunt vrednic de milele tale.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Stăpână de Dumnezeu dăruită, preaslăvită Maică a îndurărilor şi a iubirii de oameni, atotmilostivă, mijlocitoare pentru toată lumea, cu osârdie alergăm, noi robii tăi, către dumnezeiasca ta stare înainte, şi căzând cu umilinţă înaintea prealuminatei tale Icoane, ne rugăm: Înalţă o caldă rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, o, preabună Împărăteasă şi Stăpână, ca să ne izbăvească pentru tine, de toată boala şi întristarea şi de tot felul de păcate, arătându-ne moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti. Că tu, Maică pururea Fecioară, ai o negrăită îndrăzneală către Fiul tău şi toate le poţi câte le doreşti, ceea ce eşti una în veci bună şi binecuvântată. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie