Catisma a patra

PSALMUL 24
1. Către tine, Doamnă, pururea Fecioară, am ridicat sufletul meu,
2. Pentru ca să nu mă ruşinez, cu rugăciunile tale, la înfricoşata judecată a lui Dumnezeu, nici să-şi râdă de mine vrăjmaşii mei,
3. Iar duhurile răutăţii de sub cer, pâlcurile vicleanului, să nu împiedice paşii mei, nici să mă acopere cursele morţii.
4. Vino cu blândeţe în sufletul meu.
5. Fii mie călăuză spre patria cerească şi numără-mă împreună cu fericitul sobor al aleşilor lui Dumnezeu!
PSALMUL 25
1. Judecă-mă, Preasfântă Doamnă, că eu întru nerăutate am umblat; mă voi osteni nădăjduind spre tine.
2. Înflăcărează inima mea cu focul iubirii tale celei duhovniceşti şi cu brâul curăţiei tale, încinge mijlocul meu!
3. Mila şi îndurările tale sunt în faţa ochilor mei.
4. Mă voi îndulci cu glasul laudelor tale, Doamnă pururea Fecioară.
5. Iubit-am faţa ta cea plină de lumină, închina-mă-voi şi voi cinsti stăpânirea ta cea sfântă.
6. Mărturisiţi-vă numelui ei, că sfânt este şi cunoaşteţi în veac minunile ei!
PSALMUL 26
1. Preasfântă Fecioară, strălucirea cerească a feţei tale să fie luminarea mea şi lumina harului tău să strălucească în mintea mea.
2. Înalţă capul meu deasupra vrăjmaşilor mei, că eu voi cânta numele tău cel preasfânt şi să nu întorci faţa ta de la mine.
3. Frumuseţea şi bunătatea ta a dorit-o sufletul meu! Şi pe tine te caută inima mea, ziua şi noaptea, Împărăteasă cerească!
4. Nu lepăda harul şi milele tale de la mine şi voi slăvi întru neamuri slava ta, cu care te-a slăvit Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 27
1. Către tine Doamnă, pururea Fecioară, voi striga şi mă vei auzi, în glasul laudelor tale mă voi veseli.
2. Miluieşte-mă în ziua strâmtorării mele şi cu lumina adevărului tău luminează-mă.
3. Însuşi Domnul te-a dat nouă spre mângâierea noastră şi tu eşti tăria noastră şi lauda noastră întru Domnul.
4. Voi scoate dar, şi voi bea apa darului tău din izvorul milostivirii şi nu voi mai înseta în veac.
PSALMUL 28
1. Aduceţi Doamnei noastre, pururea Fecioarei, fiii lui Dumnezeu, aduceţi Stăpânei noastre, slavă şi laudă.
2. Dă putere robilor tăi, Stăpână şi Maică, pururea Fecioară şi binecuvântare celor ce te slăvesc şi te laudă pe tine!
3. Ascultă suspinele din inimă ale celor ce te caută pe tine şi nu lepăda rugăciunile celor ce te cheamă în ajutor.
4. Să fie mâna ta întinsă şi gata spre ajutorul nostru şi urechea ta să audă glasul nostru amărât şi obosit,
5. Căci tu eşti singura noastră Mamă iubitoare de fii.
PSALMUL 29
1. Înălţa-te-voi, Preasfântă Fecioară, căci tu eşti lăcaşul cel preafrumos al Preasfântului Duh.
2. Înălţa-te-voi, Stăpână, că m-ai primit în mila ta şi m-ai izbăvit de ghearele vrăjmaşului meu sufletesc, potrivnicul meu.
3. Nu mă uita nici până la sfârşitul meu pentru păcatele mele,
4. Înviază duhul meu şi inima mea cea împietrită o înmoaie întru pocăinţă, ca şi eu să-ţi aduc jertfă de slavă şi laudă.
5. Bucuraţi-vă cerurilor şi să se veselească pământul, până când va mângâia Maica Domnului pe credincioşii săi robi şi pe săracii cu duhul îi va milui şi va binevoi întru ei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 30
1. Spre tine, Stăpână, Împărăteasă şi Maică, pururea Fecioară, voi nădăjdui şi nu mă voi ruşina în veac!
2. Cu darul tău, primeşte-mă şi cu privirea ta de Mamă, mângâie-mă.
3. Tu eşti tăria mea, scăparea, mângâierea şi acoperământul meu şi nădejdea mea care nu mă dă de ruşine.
4. În mâna ta de Maică apărătoare îţi încredinţez sărmanul meu suflet, toată viaţa mea şi ziua mea cea mai de pe urmă, ultima mea răsuflare şi înfricoşata trecere prin vămile vazduhului.
PSALMUL 31
1. Fericiţi sunt aceia ale căror inimi te iubesc pe tine, preabinecuvântată şi Maică pururea Fecioară!
2. Căci prin Cel ce S-a întrupat din tine, păcatele lor cu milostivire se vor curăţa şi fărădelegile lor se vor acoperi,
3. Căci din Rodul sfintelor şi preacuratelor tale coapse, se va revărsa asupra tuturor păcătoşilor care se căiesc, bunăvoinţa lui Dumnezeu.
4. Şi tu, Stăpână, eşti cărarea cea dreaptă către Împărăţia cerurilor.
5. Pe cei ce se rătăcesc în noaptea cea întunecată a păcatului îi luminezi şi pe cei ce se abat spre hăţişurile călcării de poruncă îi îndrepţi, cu milostivire, la calea cea dreaptă!
6. Slavă ţie, grabnică ajutătoare şi apărătoarea tuturor credincioşilor!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A PATRA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Când înot pe mare, când călătoresc pe cale, când dorm noaptea, când veghez, luminează-mi mintea mea, Stăpână Maică pururea Fecioară şi povăţuieşte-mă să fac voia Domnului meu, ca să dobândesc, în ziua judecăţii, dezlegare de păcatele săvârşite de mine în viaţă, alergând la acoperământul tău, Binecuvântată!
Slavă…
Nu intra cu mine la judecată, Doamne Iisuse Hristoase, căci îmi cunosc păcatele care mă osândesc, ci pe Tine Te chem: cu rugăciunile celeia ce Te-a născut, miluieşte-mă pe mine, smeritul şi nevrednicul, ca pe tâlharul şi ca pe desfrânata, ca pe vameşul şi ca pe păcătoasa, Iubitorule de oameni, că n-ai venit să-i mântuieşti pe cei drepţi, ci mai ales pe cei păcătoşi!
Şi acum…
Îndulcindu-ne de cinstitele tale daruri, nu vom înceta a cânta, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, milele tale totdeauna, noi robii tăi, care te chemăm şi te rugăm: Preasfântă Fecioară, scoate-ne pe toţi din toate cursele vrăjmaşilor, din nevoi şi din toată căderea, căci tu eşti apărătoarea noastră.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Stăpână Preabinecuvântată, apărătoare a neamului omenesc, scăparea şi mântuirea celor ce aleargă la tine, cu adevărat, ştiu că am greşit mult şi L-am mâniat, preamilostivă Doamnă, pe Cel ce S-a născut după trup prin tine, pe Fiul lui Dumnezeu! Dar având multe chipuri ale celor care mai înainte de mine au mâniat pe Dumnezeu, bunăvoinţa Lui, vameşii şi desfrânaţii şi alţi păcătoşi, cărora li s-a dat iertare păcatelor pentru pocăinţa şi mărturisirea lor, acele chipuri de păcătoşi miluiţi, punându-le în faţa ochilor mei sufleteşti şi păcătos fiind, privind la a ta milostivire dumnezeiască, cu care i-ai primit pe ei, am îndrăznit şi eu păcătosul, să alerg cu pocăinţă la mijlocirea ta cea binevoitoare, puternică şi neîncetată rugătoare pentru noi.
O, Preamilostivă Stăpână, dă-mi mână de ajutor, cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru, cu rugăciunile tale cele sfinte de Mamă, iertarea păcatelor mele celor grele. Cred şi mărturisesc că Acela pe Care L-ai născut este Fiul tău, este cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu, Judecătorul viilor şi al morţilor, Care dă fiecăruia după faptele sale; cred iarăşi şi mărturisesc că tu eşti cu adevărat Născătoarea de Dumnezeu, izvorul milostivirii, mângâierea celor ce plâng, căutarea celor pierduţi, puternică şi neîncetată mijlocitoare la Fiul tău şi chezăşia pocăinţei mele. Cu adevărat, oamenii nu au alt ajutor şi acoperământ afară de tine.
O, Doamnă, Fecioară Preamilostivă, nimeni din cei ce au nădăjduit spre tine nu s-a ruşinat cândva şi rugându-se Fiului tău, prin tine, nimeni n-a fost părăsit. De aceea, rog bunătatea ta cea nemăsurată, deschide uşile milostivirii tale mie, celui ce m-am rătăcit şi am căzut în adâncul necazului. Nu te scârbi de mine, spurcatul, nu trece cu vederea ruga mea cea păcătoasă, nu mă părăsi pe mine, păcătosul, pe care vrăjmaşul cel rău m-a dus la pieire. Ci înduplecă, o, milostivă, pe Cel ce S-a născut din tine, pe Milostivul Dumnezeu, ca să-mi ierte multele mele păcate şi să mă izbăvească din pierzare, ca şi eu dimpreună cu toţi cei ce au primit iertare, să cânt şi să slăvesc nemăsurata milostivire a lui Dumnezeu şi apărarea ta, care mă face să nu mă ruşinez nici în viaţa aceasta şi nici în veacul cel nesfârşit. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie