Catisma a saisprezecea

PSALMUL 109
1. Zis-a Domnul, Doamnei noastre: „Stai, iubita Mea Maică, de-a dreapta Mea, sfinţenia şi bunătatea ta Îmi este plăcută Mie. De aceea să împărăţeşti cu Mine în veci!”
2. Pe sfântul tău cap să fie cununa nemuririi, iar strălucirea şi lumina ei nu se vor întuneca în veac.
3. O, Maica Luminii, încununează-ne, luminează-ne din întunericul păcatului cu sfinţenia ta şi revarsă asupra noastră înţelepciunea şi lumina învăţăturii lui Hristos!
PSALMUL 110
1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Fecioară, cu toată inima mea şi te voi proslăvi cu gura mea.
2. Pomenirea minunilor tale ai făcut-o să fie în fiecare neam şi milele tale întru adevăr şi dreptate.
3. Părintele Ceresc ne-a trimis Legământul Său de pace veşnică, prin Iubitul Său Fiu şi tu, Stăpână, ai slujit acestei Sfinte şi măreţe Taine.
4. Cât de fericită este soarta noastră şi cât de încântătoare este nădejdea noastră în tine!
5. Slăvit şi minunat este numele tău în noi. Cei ce-l păstrează în inimă, nu se vor înspăimânta în ceasul morţii!
PSALMUL 111
1. Fericit bărbatul care, cu evlavie cinsteşte pe pururea Fecioara Maria!
2. Fericită este inima celui ce o iubeşte cu înflăcărare.
3. Fericit este sufletul aceluia care se satură de laudele ei.
4. Cu rugăciunile ei va răsări în sufletul lui lumina lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt îi va lumina mintea.
5. Spre pomenire veşnică va fi un asemenea om, de auzul rău nu se va teme inima lui.
6. Va întări Împărăteasa cerului într-însul darul său şi apărarea ei va petrece cu el în vecii vecilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 112
1. Lăudaţi, tineri, pe Maica Domnului, lăudaţi, bătrâni, numele ei cel Sfânt!
2. De la răsăritul soarelui până la apus lăudat este numele ei.
3. Chipul ei este blând şi smerit.
4. Mila ei se revarsă peste toată făptura şi îndurările ei ajung până la marginile pământului.
5. Mărire ţie, Stăpână, mărirea şi lauda creştinilor.
PSALMUL 113
1. În ceasul ieşirii sufletului meu din Egiptul lumii acesteia, te rog să stai lângă mine, mângâietoare cerească!
2. Luminează-l cu sfânta-ţi faţă, ca să nu-l înspăimânte nălucirile diavolilor.
3. Fii pentru el o scară către Cer şi-l apără de înfricoşata Judecată a lui Hristos, că el nu are răspuns pe buzele sale.
PSALMUL 114
1. Iubit-am pe Maica Domnului Dumnezeului meu şi lumina darului ei m-a luminat.
2. Înconjuratu-m-au bolile aducătoare de moarte şi necazurile iadului au tăbărât asupra mea.
3. Dar am chemat numele Mariei şi s-a mângâiat sufletul meu.
4. Pomenirea ta, Stăpână, să fie în mijlocul inimii mele şi lucrarea celui viclean să nu mă vatăme.
5. Întoarce-te, suflete al meu, la lauda ei şi vei dobândi o fericită odihnă în viaţa viitoare, când va veni Dreptul Judecător să dea fiecăruia după faptele lui.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 115
1. Crezut-am şi de aceea am înălţat slava şi lauda ta, Împărăteasa cerului.
2. Tu eşti paharul mântuirii şi din amestecarea plină de har, ca dintr-o vistierie cerească se satură sufletul meu.
3. Cu binecuvântarea Rodului tău rupe legăturile păcatelor mele şi dă-mi, Stăpână, ajutor şi putere până la ultima mea răsuflare.
4. Păzeşte întreg şi nevătămat legământul iubirii şi al păcii cu Dumnezeu.
PSALMUL 116
1. Lăudaţi-o pe Doamna noastră Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, toate neamurile.
2. Măriţi-o toate popoarele, căci s-a întărit mila ei asupra noastră şi cu acoperământul ei vom fi umbriţi pururea.
3. Cei ce o cinstesc cu evlavie nu vor pieri şi cei ce se roagă ei din adâncul sufletului nu se vor lipsi de apărarea ei de Mamă.
4. Dar cei ce nu bagă de seamă cinstirea ei cea vrednică de sfinţenie, vor muri în păcatele lor.
PSALMUL 117
1. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, mărturisiţi-vă şi iubitei Sale Mame, că în veac este mila ei asupra noastră.
2. Îndurările ei vor dezrădăcina păcatul din inimă şi darul ei va curăţi conştiinta noastră întinată.
3. Sufletul care se căieşte, se apropie prin ea de Iisus Hristos, iar cel ce se îndepărtează prin nepocăinţă, nu va dobândi pacea veşnică cu Dumnezeu.
4. O, Preamilostivă Doamnă, ne mărturisim ţie din toată inima noastră şi te înălţăm,
5. Că tu ai fost mântuirea noastră şi acum ne auzi pe noi cei care te chemăm pe tine cu credinţă şi cu dragoste.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A ŞAISPREZECEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Veniţi, credincioşilor, s-o mărim pe Maica Ziditorului tuturor şi cu glasuri de cântări să strigăm: Tu, ceea ce eşti pricina bucuriei, Fecioară preabună, mântuieşte cu rugăciunile tale pe cei ce te cinstesc, că tu ai îndrăzneala de a milui şi de a vindeca neputinţele noastre.
Slavă…
Am căzut în grea slăbănogire şi zac chinuit de o boală cumplită. Nu mai rabd smoala cumplitei mele deznădăjduiri, dar Tu, Mântuitorule, Care cunoşti neputinţa fiecărui om şi Care, ca un Tată pedepseşti pe cei ce cu năravul lor greşesc împotriva Ta, Tu Mă ridică, pentru ca să Te chem întotdeauna: mari sunt lucrurile tale, Doamne, înfricoşate sunt cu adevărat minunile Tale, căci îi mântuieşti cu adevărat pe cei credincioşi cu rugăciunile celei ce Te-a născut.
Şi acum…
Mi-am întinat, Fecioară, din copilărie, sufletul meu cu cuvinte murdare şi cu fapte rele m-am ticăloşit şi nu ştiu: ce să fac sau unde să alerg? Ci nu cunosc altă nădejde decât numai pe tine. De aceea, eu, nevrednicul tău rob alerg către tine şi mă rog mărturisindu-mă ţie: greşit-am, roagă-L pe Fiul tău să-mi dăruiască iertarea păcatelor mele, căci în tine, Preabună, îmi pun nădejdea.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Împărăteasa mea Preabună şi nădejdea mea cea Preasfântă, prietena orfanilor şi apărătoarea străinilor, ajutătoarea celor săraci şi acoperământul celor loviţi de răutăţi! Vezi-mi necazul, vezi-mi amărăciunea! De peste tot năvălesc ispitele asupra mea, iar apărătoare nu am. Dar tu, Stăpână, ajută-mă, căci sunt neputincios. Hrăneşte-mă, căci sunt străin. Povăţuieşte-mă, căci sunt rătăcit. Vindecă-mă şi mă mântuieşte, căci nu am altă nădejde. Nu am alt ajutor, nici altă mijlocitoare, nici mângâiere, fără numai pe tine, o, iubitoare de Dumnezeu, Maica tuturor necăjiţilor şi întristaţilor, precum şi a celor împovăraţi. Caută dar la mine păcătosul, care zac în răutăţi şi acoperă-mă cu Preasfântul tău Acoperământ, ca să mă izbăvesc de toate răutăţile care m-au înconjurat şi voi lăuda pururea preacinstitul tău nume. Aliluia!

Pagina principala

Muzicoterapie