Catisma a saptea

PSALMUL 46
1. Toate neamurile bateţi din palme şi cântaţi cu strigare de bucurie, pururea Fecioarei Maria,
2. Căci ea este poarta Vieţii veşnice, uşa mântuirii şi împăcarea cu Dumnezeu!
3. Ea este nădejdea celor ce se căiesc şi mângâierea celor ce plâng.
4. Ea este evlavia, pacea şi mântuirea sufletelor tuturor aleşilor lui Dumnezeu.
5. Cântaţi-i toţi cei ce iubiţi numele ei, cântaţi-i că ea este Împărăteasa cerului şi a pământului!
PSALMUL 47
1. Mare eşti şi lăudată foarte, Stăpână Doamnă, în cetatea lui Dumnezeu cea cerească şi în toată Biserica aleşilor lui Dumnezeu!
2. Mai cinstită şi mai slăvită eşti decât toate cetele Îngerilor şi Arhanghelilor şi încununată cu florile Raiului.
3. Întâmpinaţi-o, Puterilor şi Domniilor, Heruvimilor, Scaunelor şi Serafimilor.
4. Preaînălţaţi-o, că ea şade de-a dreapta Preaiubitului ei Fiu!
5. O, cu ce faţă luminoasă a primit-o Domnul Îngerilor şi al tuturor Sfinţilor!
6. Care I-a dat un veşnic locaş fericit, mai presus de toate puterile cereşti!
PSALMUL 48
1. Ascultaţi acestea, toate neamurile, auziţi toţi cei ce doriţi să intraţi în Împărăţia Cerurilor!
2. Rugaţi-vă cu osârdie pururea Fecioarei Maria, purtaţi în inimă preasfântul ei nume şi veţi dobândi o viaţă şi o bucurie nesfârşită,
3. Căci ea duce rugăciunile noastre către Fiul ei şi Dumnezeu,
4. Şi ea singură pururea se roagă la Altarul Lui, pentru noi toţi.
5. Ea este apărătoarea dăruită neamului omenesc.
6. Ea este singura noastră Mamă adevărată, care întru toate ne ajută!
7. Slavă ţie, preamilostivă Maică a lui Dumnezeu, care eşti cinstită şi închinată de toate neamurile creştineşti.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 49
1. Bunul Dumnezeu, grăieşte Fecioarei Maria prin Arhanghelul Gavriil, vestind: „Bucură-te, cea plină de daruri, Domnul este cu tine!”
2. Prin tine, ceea ce eşti îmbucurată, mântuirea lumii se vesteşte şi omul căzut se reînnoieşte.
3. Cel Preaînalt a dorit frumuseţea şi bunătatea ta!
4. Palatul tău lăuntric este înfrumuseţat, Fiica Sionului,
5. Şi te-ai învrednicit să te pregăteşti întru întâmpinarea Dumnezeului tău,
6. Să împărăţeşti cu El, cu preaslăvire, în ceruri.
7. Ajută-ne şi nouă să ajungem la veşnica făgăduinţă!
PSALMUL 50
1. Miluieşte-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te numeşti Maica milostivirii
2. Şi după mulţimea îndurărilor tale, ajută-mă să mă curăţ, prin pocăinţă, de fărădelegile mele!
3. Revarsă darul tău peste mine şi nu lua de la mine bunătăţile tale,
4. Căci îmi mărturisesc fărădelegile mele şi mă văd vinovat în faţa ta!
5. O, Stăpână! Împacă-mă cu binecuvântatul Rod al pântecelui tău, şi-i dă sufletului meu, bucuria mântuirii Sale!…
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 51
1. Pentru ce te lauzi cu răutatea? O, şarpe viclean, aspidă din iad?
2. Pleacă-ţi capul tău trufaş în faţa Sfintei Fecioare binecuvântată, care este plină de darul blândeţii.
3. Cu puterea ei, te vei înnămoli în adânc, ca şi faraonul egiptean.
4. Piciorul ei îţi va zdrobi capul şi stăpânirea ta.
5. Dreptatea ei îţi va risipi răutatea ta şi sfinţenia ei va preface toată otrava ta în nimic.
6. Iar noi credincioşii, ne bucurăm de numele ei şi cântăm toate faptele ei preaslăvite şi măririle lui Dumnezeu.
PSALMUL 52
1. Zis-a vrăjmaşul cel nebun întru inima sa: „Voi izgoni pe om din locuinţa Edenului, voi intra şi voi fi duh mincinos în gura şarpelui şi prin femeie voi izgoni pe bărbatul ei”.
2. Dar pe cât de departe este cerul de pământ, tot atât de departe sunt judecăţile lui Dumnezeu de gândurile tale, linguşitorule ticălos!
3. Nu te îngâmfa de căderea femeii, căci Femeia îţi va zdrobi capul.
4. Cu viclenia ta, tu i-ai săpat o groapă pierzătoare, dar ai căzut în ea, cu toată oastea ta întunecată, în plasa smereniei sale.
PSALMUL 53
1. Stăpână, Doamnă, pururea Fecioară, în numele tău mântuieşte-mă şi din fărădelegile mele, cu rugăciunile tale, mă izbăveşte!
2. Tu îmi ajuţi mie şi îmi aperi sufletul meu!
3. De bunăvoie îţi voi aduce jertfă de laudă şi voi mărturisi numele tău, căci este bun!
4. Cu starea ta înaintea lui Dumnezeu, cu dragostea ta de Mamă, faţă de neamul creştinesc, tu mă izbăveşti de orice întristare!
PSALMUL 54
1. Ascultă, Preasfântă Stăpână şi Doamnă Fecioară, rugăciunea mea, şi nu trece cu vederea ruga mea.
2. Amărât sunt în cugetul meu, căci dreptatea lui Dumnezeu apasă asupra mea, pentru păcatele mele.
3. Întunericul morţii m-a cuprins şi spaimele iadului au năvălit asupra mea.
4. Tu, Stăpână Fecioară, care eşti o mângâiere de nădejde pentru toţi cei necăjiţi, ia aminte la sufletul meu cel deznădăjduit!
5. Mângâie-l şi-l mântuieşte, căci mult poate rugăciunea ta cea de Mamă, către bunătatea Stăpânului!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A ŞAPTEA
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Tu eşti înainte stătătoare tuturor creştinilor şi izbăvitoarea din ispite a celor ce aleargă spre tine, Preasfântă Fecioară Marie! Pentru aceasta strig ţie: Nu trece cu vederea pe robul tău, care cere ajutorul tău!
Slavă…
Până când, o, suflete, îţi cheltuieşti vremea în zadar? Până când te vei încurca cu grijile vieţii? Aruncă asupra Domnului tristeţea ta şi strigă cu suspine: „Stăpâne, Iubitorule de oameni, mântuieşte-mă cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine!”
Şi acum…
Nicăieri nu nădăjduim să dobândim mântuire, decât numai la tine, Preaîndurată, pe care te avem grabnică ajutătoare după Dumnezeu. Cu Acela, de-a pururea te fericim!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, preamilostivă Doamnă, Stăpână şi Maică pururea Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ia aminte la smerita mea rugăciune şi ascultă acum glasul meu, al celui ce stau zdrobit în faţa Preacuratei tale Icoane. Ştiu, o, Maică a Făcătorului meu, că tu eşti stătătoare înainte a creştinilor, care nu ne dai de ruşine şi eşti mijlocitoare nemincinoasă către Făcătorul nostru. Ştiu şi aceasta, că fărădelegile mele au trecut peste capul meu şi ca o povară grea atârnă peste mine. Şi acum nu mai sunt vrednic să văd frumuseţea ta cea cerească, nici să privesc spre Altarul slavei Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ci sunt vrednic de chinuri şi de veşnica osândă. Drept aceea, la tine cad, pe tine te rog cu umilinţă, fă rugăciune de Mamă către Fiul tău, ca să nu se lepede de noi, păcătoşii, de la Faţa Sa, ci ca un milostiv să ne ierte greşelile noastre, cele de voie şi cele fără de voie îndreptându-ne pe calea mântuirii şi întărindu-ne de sus cu puterea Sa, spre împlinirea sfintelor Sale porunci! Să ne păzească de ispitele lumii, de poftele cele păcătoase, de cursele diavolilor şi de năvălirile vrăjmaşilor văzuţi! Ca să binecuvânteze lucrurile mâinilor noastre, dând fiecărui oraş, fiecărei ţări, belşug de bunătăţi pământeşti, şi păstrându-ne sănătatea, să ne întocmească zile bune şi netulburate, să îngrădească Sfânta Sa Biserică cu pace, iar pe cea despărţită să o unească cu ea, căci bun este Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv, de toată făptura slăvit, cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie