Catisma a saptesprezecea

PSALMUL 118
1. Fericiţi cei fără prihană care umblă în Legea Domnului,
2. Fericiţi sunt şi cei ce umblă pe calea sfintelor fapte bune ale Maicii lui Dumnezeu.
3. Fericiţi sunt cei ce păşesc pe urmele smereniei ei!
4. Fericiţi sunt părtaşii la bunătăţile ei!
5. Fericiţi sunt cei ce iubesc blândeţea inimii ei!
6. Fericiţi sunt cei ce îi slujesc cu făgăduinţe sfinte!
7. Fericiţi sunt cei ce au o nădejde tare şi o bună aşteptare!
8. Fericiţi sunt cei pe care Împărăteasa cerului îi va primi în mijlocirea Sa!
9. O, Preamilostivă Stăpână, să se reverse asupra noastră milele tale cele pline de har şi să ne îndulcim de ele, ca de toată bogăţia!
10. Dă-ne nouă robilor tăi, Doamnă Stăpână Fecioară, acest mare dar al tău, ca să facem cu dragoste voia Iubitului tău Fiu.
11. Nu ascunde de noi îndurările tale şi vom pricepe minunile tale asupra noastră!
12. Sufletul nostru a dorit pururea să cânte lauda ta, căci prin tine vine mântuirea întru Domnul.
13. Ce vom răsplăti ţie pentru toate câte ne-ai dat nouă?
14. O, Stăpână, Sfântă a Sfintelor, tu ai pus şi ai întărit în inimile noastre legea voii tale de Mamă.
15. Apleacă sufletele noastre spre dragostea cea de sus şi întoarce ochii noştri, ca să nu vadă stricăciunea.
16. Frica de Dumnezeu să ne fie nouă o frică firească şi smerita evlavie către tine să ne mângâie întru smerenia noastră.
17. O, preamilostivă Stăpână, ne rugăm feţei tale şi ne aplecăm genunchii inimilor noastre în faţa ta, miluieşte-ne după mila Ta!
18. Bunătate ai săvârşit întru tot neamul şi neamul, cu toţi cei ce te cheamă cu adevărat, Stăpână Doamnă Fecioară, în ajutor.
19. Ne aducem aminte şi noi păcătoşii, de lucrurile tale minunate şi ne întărim cu aşteptarea nădejdii spre cele cereşti.
20. Răbdând, am răbdat noi necazurile, iar dreapta ta cea puternică ne va scoate din ele.
21. E bine pentru sufletele noastre, dacă în apăsarea lor noi ne smerim.
22. O, Maică preamilostivă Stăpână, dă-ne nouă minte duhovnicească, cu care să ne închinăm bunătăţii Dumnezeului celui viu şi să ne smerim în faţa Părinteştilor Sale pedepse!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
23. Sufletele şi inimile noastre se topesc căutând mântuire în tine, Stăpână!
24. Arată-ne vederea ta plină de Har, înviază-ne cu mila ta şi în veac nu vom uita de bunătatea ta.
25. Că de n-ai fi stătut tu înainte, rugând pe iubitul tău Fiu şi Dumnezeul nostru pentru noi, am fi pierit în viaţa noastră cea cu multe griji.
26. Tu eşti o făclie nestinsă pentru noi, în întunericul păcatului.
27. Mai mult decât toţi cei ce ne învaţă pe noi, pricepem Legea Domnului şi de la poruncile Mântuitorului nostru nu ne vom abate, dacă tu, Împărăteasa cerului, ne vei ajuta nouă.
28. Minunate sunt milele şi îndurările tale, o, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu. Minunate sunt lucrurile tale asupra noastră.
29. Aproape eşti tu de toţi credincioşii şi de aleşii lui Dumnezeu şi toate căile tale sunt adevăr,
30. Iar de la cei ce nu se îngrijesc de o evlavioasă slujire şi închinare ţie, departe este mântuirea şi ajutorul tău, căci nedrepte sunt gândurile lor.
31. Ne rugăm dar cu smerenie să vină îndurările tale asupra noastră şi vii vom fi întru Domnul.
32. Cât de dulce este lauda ta, mai aleasă decât mierea este dulceaţa binecuvântării numelui tău în gurile noastre.
33. Primeşte-ne pe noi, pribegii, la bine şi păzeşte-ne de vrăjmăşiile iadului!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
34. Caută spre noi, preamilostivă Doamnă şi miluieşte-ne pe noi, cei ce iubim numele tău cel sfânt.
35. Din toată inima te chemăm şi ne rugăm ţie, Stăpână, îndreptează paşii noştri pe calea mântuirii şi să nu ne stăpânească cu voia noastră fărădelegea.
36. Ascultaţi cerurilor şi ia aminte, pământule, precum pruncul nu poate trăi fără hrănitoarea lui, tot astfel fără Doamna noastră, pururea Fecioara Maria, nu putem primi mântuirea veşnică.
37. Pace multă este celor ce iubesc, cinstesc pe Împărăteasa cerului şi i se închină ei, căci cei ce se află sub apărarea ei, vor fi departe de veşnica pierzare.
38. Stăpânitorii iadului înconjurând ne-au înconjurat pe noi, întins-au peste tot locul cursele răutăţilor de sub cer, ca să prindă inimile şi sufletele noastre,
39. Dar odată cu chemarea sfântului tău nume, o, iubită Maica Domnului, ca fumul se topesc mrejele vrăjmaşilor noştri. Pace multă este celor ce iubesc numele tău şi nu este lor sminteală.
40. Viu va fi sufletul meu şi te va lăuda pe tine, preamilostivă Stăpână!
41. Milele tale totdeauna ne vor ajuta nouă.
42. De şapte ori pe zi îţi vom cânta laudele Domnului şi nu ne vom lăsa, ajutătoarea noastră, ca să nu te chemăm în toate zilele vieţii noastre,
43. Ca să nu ne rătăcim ca oaia cea pierdută, căci căile tale sunt adevăr şi lumină cerească!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A ŞAPTESPREZECEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Se veselesc mult creştinii care cheamă în fiecare zi numele tău, Născătoare de Dumnezeu şi care cu dragoste măresc înălţimile tale, căci tu eşti lauda şi ajutătoarea şi mijlocitoarea, care nu ne ruşinezi pe noi, cei ce cu credinţă te cinstim pe tine.
Slavă…
Bucuraţi-vă, cei născuţi ai pământului, de Maica Domnului, lăudaţi puterile ei cele cereşti, proslăviţi-o cei ce împărăţiţi pe pământ! Veniţi toţi să-i zicem: „Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu”, într-un glas, cei ce ne veselim cu credinţă!
Şi acum…
Cerul cel nou care a încăput în chip negrăit pe Cuvântul cel necuprins, Cel ce este în ceruri, palat însufleţit al Stăpânului celor zidite, cetate preaslăvită şi frumos numită a Mântuitorului nostru, fă-ne şi pe noi, păcătoşii, cetăţeni ai patriei cereşti!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Preasfântă Doamnă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, către tine alergăm curată, tu eşti zid nebiruit, mijlocitoarea şi acoperământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi cu nădejde te rugăm, preabinecuvântată, auzi rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi mijloceşte pururea pentru adormiţii robii tăi.
Tu, pururea mijloceşti pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreptate, pentru cei care aleargă la acoperământul tău şi cu căldură se roagă ţie în durerile, nevoile şi necazurile lor. Dar mijlocirea şi apărarea ta ne este nouă de mai mult folos, după moartea noastră.
Tu, pururea arăţi un grabnic ajutor robilor tăi şi nu încetezi a-ţi arăta faţa şi bunătatea celor ce se roagă ţie. Bunătatea, ţi-o reverşi cu milostivirile cele multe şi bogate ale Fiului tău şi Dumnezeului nostru, asupra tuturor credincioşilor.
Numai la tine, după Dumnezeu avem nădejde tare, că nimeni din cei ce se roagă ţie nu iese fără ajutor, bucurie, mângâiere şi îndulcire. Te rugăm pe tine, o, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Stăpâna lumii, nădejdea celor fără de nădejde, fii astăzi mijlocitoare către Cel ce S-a născut din tine, pentru adormiţii robii tăi. Roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, să le dea lor iertare şi lăsare de păcate.
Roagă-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că mult poate rugăciunea Maicii către bunătatea Stăpânului! Că de la tine va primi Domnul tot cuvântul de rugăciune. Primeşte dar şi rugăciunile şi cererile noastre, pe care le aducem ţie, Preasfântă Fecioară, din toată inima noastră şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor tăi. Te rugăm, ajută-i pe ei, Stăpână, ca prin îndrăzneala ta de Maică spre Domnul, să ajungă ei la limanul cel liniştit al Ierusalimului ceresc!
Ajută-le lor, apărătoare plină de osârdie, mijloceşte la înfricoşata şi a doua venire a Fiului tău, unde fiecare din faptele lui, sau se va slăvi, sau se va ruşina. Ajută-le lor, cea plină de dar, să se îndrepteze în faţa Celui ce şade pe Scaunul Slavei, ca să nu se ruşineze înaintea tuturor Îngerilor şi Sfinţilor, înaintea lumii întregi, cea de sus şi cea de jos.
O, Maică atotbună, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, te rugăm, apără, mântuieşte, păzeşte, uşurează şi scapă din chinurile viitoare ale adormiţilor robilor tăi, ca să nu piară în veac, ci să se mântuiască cu rugăciunile tale şi să treacă de la moarte la viaţă. Iar noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, nu ne vom depărta de la tine, nu vom înceta niciodată să te chemăm, întru umilinţă.
Preasfântă Doamnă, Fecioară şi Stăpână! Împărăteasa cerului şi a pământului, roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru pentru adormiţii robii tăi, ca să le dea lor Domnul iertare greşelilor. Trimite-le lor, cea plină de dar, să ajungă la patria lor dorită şi să vadă bunătăţile cereşti, pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit.
Roagă-te pentru ei, Născătoare de Dumnezeu, ca să se învrednicească, cu mijlocirea ta, să guste aceste bunătăţi în Împărăţia Fiului tău, Hristos Dumnezeul nostru, căci tu eşti una binecuvântată între femei, apărătoare puternică, nădejdea, acoperământul şi scăparea tuturor celor ce aleargă la tine. Că tu eşti podul care îi treci pe cei de pe pământ la cer şi le deschizi uşile Raiului. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie