Catisma a sasea

PSALMUL 37
1. Preasfântă Fecioară Doamnă, nu cu mânia Sa şi cu dreptatea Judecăţii Sale să ne pedepsească pe noi Domnul pentru fărădelegile noastre.
2. Tu, care eşti atotmilostivă stătătoare înainte, mijloceşte iertarea pentru noi, care nu avem răspuns în faţa păcatelor noastre.
3. Că tu eşti nădejdea noastră, care nu ne ruşinează şi aşteptarea cea nemincinoasă.
4. Nu este pace în oasele noastre de la faţa păcatelor noastre,
5. Ci cu preabinecuvântatul Rod al pântecelui tău, ne vom împăca cu Dumnezeu.
6. Harul Lui şi milele tale să fie de-a dreapta noastră.
PSALMUL 38
1. Zis-am: „Păzi-voi căile mântuitoare ale iubitului tău Fiu, Împărăteasa cerului şi Harul lui Hristos mi se va dărui”,
2. Însă duhul meu este sârguitor, dar trupul neputincios.
3. Miluieşte-mă, din ceruri şi din înălţimea slavei tale, ajutătoarea mea,
4. Ca niciodată să nu-mi alunece picioarele de la calea dreptăţii.
5. Nu îngădui şi păzeşte-mă să nu alunec şi să nu mă împiedic de piatra patimilor rele,
6. Ca să nu se bucure de mine vrăjmaşii mei, ai sufletului meu.
7. Ascultă rugăciunea mea, Doamnă Stăpână, şi nu trece cu vederea rugăciunea mea cea săracă.
PSALMUL 39
1. Răbdând, am aşteptat harul tău, Doamnă Preasfântă Fecioară, şi mi-ai făcut după mulţimea milelor tale.
2. Căci ai auzit rugăciunile mele şi m-ai scos din prăpastia patimilor mele iubitoare de păcate.
3. Minunate şi necercetate sunt îndurările tale.
4. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce te iubesc, iar cei ce urăsc numele tău, să se coboare în iad.
5. Binecuvântată şi preamărită eşti, Stăpână, în vecii vecilor. Amin.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 40
1. Fericită şi preamărită eşti, Marie, Născătoare de Dumnezeu, care îi înţelepţeşti pe cei săraci cu duhul şi smeriţi cu inima.
2. În neputinţele lor mărturisite înaintea lui Dumnezeu şi înaintea ta, lucrează atotputernicia lui Dumnezeu şi mijlocirea ta de Mamă.
3. Slavă ţie, Stăpână, ajutătoarea celor neajutoraţi şi bogăţia nerăpită a celor săraci şi smeriţi.
PSALMUL 41
1. Precum doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa aleargă sufletul meu însetat, către iubirea ta cea sfântă, Împărăteasa cerului şi a pământului.
2. Căci tu eşti viaţa vieţii mele şi hrănitoarea sărmanului meu trup!
3. Tu L-ai hrănit cu lapte pe Mântuitorul sufletului meu;
4. Iar tu însăţi te-ai hrănit cu nepieritoarea hrană a învăţăturii Lui celei dumnezeieşti!
5. O, lumină, luminată de Lumina cerească!
6. Luminează-mi, te rog, întunericul meu cel dinlăuntru, pentru ca mintea mea şi dorinţa mea să se înaripeze în lumina ta către Sionul cel de sus!
PSALMUL 42
1. Judecă-mă, Doamnă Fecioară şi fă-mi dreptate în cearta mea cu trupul, cu lumea înşelătoare şi cu diavolul, cu şarpele cel viclean, cu aspida cea aducătoare de moarte,
2. Ca să mă izbăvesc de aceşti trei înfricoşaţi şi vicleni vrăjmaşi, cu ajutorul Tău!
3. Zdrobeşte, Stăpână, capetele lor trufaşe, slăbeşte-le puterile şi întăreşte-mă să le stau împotrivă!
4. Dreapta ta întru tărie, că ţii cu ea pe Cel ce ţine toate!
5. Să învie Domnul în mine, cu darul Său, pentru rugăciunile tale de Maică şi se vor risipi vrăjmaşii mei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 43
1. Stăpână, Maică pururea Fecioară, părinţii noştri ne-au vestit şi noi, cu urechile noastre am auzit şi cu ochii noştri am văzut,
2. Cât de necercetate sunt îndurările tale şi cât de minunate sunt minunile tale şi cât de nenumărate sunt milele tale!
3. Răsăritul şi apusul, amiaza şi miazănoapte sunt luminate de ele,
4. Peste toate, bunătăţile ei cereşti sunt pregătite pentru cei ce laudă preasfântul ei nume şi va fi mărit de Domnul Iisus Hristos.
PSALMUL 44
1. Inima mea tresaltă când aude cuvântul cel bun al Preasfintei Fecioarei Maria, Maica Dumnezeului nostru,
2. Că din gura ei cu dulce răsuflare izvorăşte o dulceaţă cerească.
3. Cu Rodul Preasfânt al pântecelui ei, păcatele mele sunt curăţate,
4. Cu fecioria ei neprihănită, s-a dat sufletului meu fericita nemurire,
5. Iar cu naşterea ei sunt izbăvit din robia iadului şi reîntors în veşnica patrie cerească.
PSALMUL 45
1. Stăpână, tu eşti scăparea noastră în toate nevoile noastre!
2. Tu eşti tăria şi puterea care zdrobeşte pe toţi vrăjmaşii noştri.
3. De bunătăţile tale este plin pământul. Ele se revarsă chiar până în cele mai de jos ale pământului.
4. Din plinătatea darului tău, cei ce au fost în iad se veselesc, izbăvindu-se de el prin preaslăvită Naşterea ta cea feciorească
5. Şi oamenii muritori au devenit părtaşi ai îngerilor celor fără de trup.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A ŞASEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Mintea mea slăbeşte acum, căzând în adâncul gândurilor potrivnice şi nu-mi este mie izbăvire. Auzi-mă pe mine, cel ispitit şi dăruieşte-mi, ca o bună, împăcare lăuntrică, să nu fiu mâncare celui viclean, Preasfântă Fecioară Marie binecuvântată!
Slavă…
Fă mie Milostiv, Preasfântă Stăpână şi Maică pururea Fecioară, pe Judecătorul lumii, căci nimeni nu poate mijloci ca tine, fiind Maica Stăpânului, al Dumnezeului tuturor!
Şi acum…
Stând în chip văzut în faţa Sfintei tale Icoane, în chip nevăzut te văd vieţuind în ceruri, Maica Vieţii, cu evlavie mă rog către tine, să mă izbăveşti de vrăjmaşii mei văzuţi şi de cei nevăzuţi, Preasfântă Stăpână şi Împărăteasă a cerului şi a pământului!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Neîntinată, nestricată, neînşelată, Preacurată Fecioară, nenuntită Mireasă Dumnezeiască, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Marie, Doamna şi Stăpâna lumii şi nădejdea mea, caută, te rugăm, cu umilinţă, spre noi, păcătoşii, în ceasul acesta şi fă-L milostiv cu rugăciunile tale de Maică, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe care L-ai născut din preacuratele tale sângiuiri, neispitită de bărbat! Pe Acela văzându-L osândit la moarte şi cu arma întristării fiind rănită în inimă, răneşte şi sufletul meu cu dragostea cea dumnezeiască. Dăruieşte-mi lacrimi de pocăinţă, ca să-L plâng cu amar pe Acela Care a fost legat şi batjocorit pentru mântuirea noastră. Tu, Fecioară Stăpână, care în timpul morţii Sale de bunăvoie ai suferit o mare durere în sufletul tău, slobozeşte-mă de dureri, ca să te laud pe tine, ceea ce eşti vrednică de laudă întru toţi vecii. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie