Catisma a treia

PSALMUL 17
1. Iubi-te-voi, Doamnă Stăpână, şi Maică pururea Fecioară, Împărăteasa Cerului şi a pământului şi voi preaslăvi minunatul tău nume printre neamuri.
2. Mărturisiţi-vă Maicii Domnului, voi, care sunteţi cu inima zdrobită şi ea vă va întări împotriva tuturor vrăjmaşilor voştri.
3. Stăpână Maică pururea Fecioară, darul sânului tău este o lumină pentru noi şi din tine ne hrănim cu laptele îndulcirilor tale duhovniceşti, ori de câte ori flămânzim şi însetăm.
4. Cei ce sunteţi credincioşi, căutaţi şi slăviţi pe Stăpâna noastră, că ea este grabnică ajutătoare şi mijlocitoarea noastră la Dumnezeu.
5. Fii Scăparea noastră, Preabinecuvântată Maică a lui Hristos-Dumnezeu, căci tu eşti minunată întărire pentru credincioşi.
6. Slavă ţie, a tuturor credincioşilor grabnică ajutătoare!…
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 18
1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu dar spun şi mărirea ta, pururea Fecioară Maria;
2. Cu zugrăvelile bunelor miresme ale harului tău, toate marginile pământului sunt înmiresmate!
3. Îndreptaţi-vă către ea cu suspinele voastre, voi, cei ce sunteţi înviforaţi de toate fărădelegile.
4. Voi, cei păcătoşi, alergaţi spre ajutorul Maicii Domnului şi ea vă va duce la limanul cel liniştit al milostivirii lui Dumnezeu.
5. Cu cântări de psalmi bateţi la uşa îndurărilor ei şi darul milostivirii ei se va pogorî ca ploaia peste voi.
6. Slăviţi-o, drepţilor în faţa Altarului lui Dumnezeu!
7. Lăudaţi-o, ceruri ale cerurilor şi tot pământul să fericească numele ei!
PSALMUL 19
1. Auzi-ne, Preasfântă Doamnă pururea Fecioară, în întristările noastre şi îndreaptă-ţi faţa ta de Mamă spre rugăciunile noastre!
2. Nu ne părăsi în înfricoşatul ceas al morţii, ci stai în faţa sufletului nostru, când va fi să se despartă de trup!
3. Trimite un înger de pace în întâmpinarea lui, ca să fie păzit fără primejdie de duhurile cele rele.
4. Arată-i sufletului pe Dreptul Judecător al veacurilor cu o faţă milostivă şi binevoitoare,
5. Ca, prin starea ta de faţă, să-i dea iertare şi să-l învrednicească de veşnica odihnă, cu aleşii lui Dumnezeu.
PSALMUL 20
1. Stăpână Doamnă, pururea Fecioară, cu puterea ta se vor veseli sufletele noastre şi cu dulceaţa numelui tău se vor mângâia inimile noastre.
2. De la Altarul Împăratului, să ne trimiţi întreita înţelepciune, ca să ne luminăm cu ea în tot adevărul.
3. Învredniceşte-ne să ne înfrânăm cu darul tău de la trupeştile patimi, iar lumina darului tău, să strălucească în inimile noastre.
4. Cât de dulci sunt cuvintele tale, Fecioară Preasfântă, celor ce te iubesc pe tine şi cât de înmiresmate sunt picăturile darului tău!
5. Slavă şi cinste îţi cântăm şi cu preacinstitul tău nume ne slăvim şi noi în veci.
6. Slavă ţie apărătoare, slavă ţie, a credincioşilor grabnică şi iute ajutătoare.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 21
1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, preabinecuvântata pururea Fecioara Maria, să caute spre mine cu îndurările ei,
2. Ca să dobândesc mântuirea cea veşnică, cu binecuvântarea ei cea cerească.
3. Pentru aceasta, te chem pe tine, Stăpână şi Doamnă pururea Fecioară, ziua şi noaptea,
4. Ca să pătrundă până la tine rugăciunea mea şi tu, Stăpână, apleacă-ţi urechea ta spre ruga mea.
5. Pretutindeni mă caută duşmanii sufletului meu, dar dreapta ta cea puternică mă apără pe mine,
6. Şi sub umbra milostivirii tale am dobândit o prea dulce odihnă.
7. Slavă ţie, neadormita mea păzitoare!
PSALMUL 22
1. Domnul mă paşte şi tu, Născătoare de Dumnezeu, Îl rogi ca să-Şi întoarcă spre mine Faţa Sa cea dumnezeiască!
2. Slavă stării tale înainte-I ca o Maică milostivă!
3. Binecuvântată să fie privirea ta, pe care cu milostivire o îndrepţi spre păcătoşii care se căiesc!
4. Binecuvântată să fie strălucirea feţei tale celei sfinte,
5. Binecuvântat să fie Harul Sfântului tău chip,
6. Binecuvântată să fie mila cea grabnică a mâinilor tale.
7. Binecuvântat să fie Cel ce S-a hrănit cu laptele tău cel fecioresc!
8. Să te binecuvânteze Apostolii şi Proorocii lui Dumnezeu, Mucenicii, Mărturisitorii şi cinstitele Fecioare să-ţi cânte ţie!
PSALMUL 23
1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui.
2. Tu, Stăpână, împreună împărăţeşti cu El în ceruri şi tu ne eşti un înger păzitor pe pământ!
3. E mai bine să se stingă soarele decât să ne lipsim noi de mijlocirea ta înaintea lui Dumnezeu!
4. Cu slavă şi cu frumuseţe te-ai îmbrăcat!
5. Îmbrăcămintea veşmintelor tale este mai scumpă decât orice comoară!
6. Strălucirea soarelui este pe capul tău şi lumina lunii sub picioarele tale!
7. Altarul tău este împodobit cu stele şi toate sufletele drepţilor cu nesaţiu te privesc o, prealuminată stea de dimineaţă!
8. Pomeneşte-ne pe noi, Doamnă Stăpână Fecioară, întru bunăvoinţa ta şi fă-ne vrednici să-ţi slăvim sfântul tău nume!
9. Slavă ţie, grabnică ajutătoare a tuturor creştinilor!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A TREIA
Sfinte Dumnezeule… PreaSfântă Treime… Tatăl nostru…
Zid nebiruit, temelie puternică, liman neînviforat, te-am dobândit pe tine, preabună Născătoare de Dumnezeu Fecioară! În adâncul patimilor fiind înviforaţi, spre limanul apărării tale alergăm noi păcătoşii şi smeriţii, trimite-ne pace şi mare milă!
Slavă…
Altar cu totul de aur al Împăratului şi Rai înflorit te-ai arătat, Preacurată Fecioară, căci pe Dumnezeu în sânul tău L-ai purtat, cu haruri dumnezeieşti ne înmiresmeşti pe noi. Pentru aceea, toţi te vestim ca pe ceea ce eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu, care ne dai nouă mare milă.
Şi acum…
Mângâierea celor scârbiţi, curăţirea celor ce greşesc, tu eşti, Maică pururea Fecioară şi Preasfântă Stăpână! Tu ai născut mântuirea neamului omenesc, tu te-ai făcut stâlp de tărie credincioşilor, te chemăm: roagă-L pe Hristos-Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Către apărarea ta şi ajutorul tău cel tare alerg acum, Preacurată Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu! Sunt cu totul spurcat, n-am păzit poruncile Fiului tău şi Dumnezeului meu, aşa încât nici nu îndrăznesc
să-mi ridic ochii la cer, căci mi-am rănit trupul meu cu multe răutăţi. Nici mâinile nu cutez să le ridic spre înălţime, căci sunt pline de răpire, nici gura n-o deschid la rugăciune, căci mi s-a lipit cu grăirea de rău. Suspine nu am, din pricina nesimţirii mele, inima mi-e îngreuiată de slava deşartă, sufletul mi l-am întunecat cu nemilostivirea. Trupul mi l-am slăbit cu trândăvirea, picioarele mi le-am poticnit de piatra iubirii de plăceri, urechile mi le-am deschis spre auzirea laudelor de puţină vreme. Faţa mea s-a umplut de neruşinare, mirosul urât al faptelor mele a intrat în nările mele şi fiind în întregime ca un pom neroditor sau ca o biserică pustie, toţi năzuiesc să mă dărâme, iar diavolul care îmi pradă sufletul şi care se cuibăreşte în inima mea, mă vede neîngrădit şi caută să-mi răpească puţina mea credinţă pe care o mai păstrez ca pe o avuţie şi, legându-mă ca pe un prizonier, cu legături de păcate, mă sileşte să-i fac voia lui! Dar ce voi face eu nu ştiu, fiind creat de Dumnezeu cu voie liberă, m-am robit mai mult cu propria mea voie demonului tuturor poftelor şi s-au înmulţit păcatele mele mai mult decât nisipul mărilor! Cum aş putea să-L rog pe Domnul şi Creatorul meu, sau cum aş putea să nădăjduiesc să fiu miluit? De bunăvoie m-am dedat spre întinarea trupului şi în fiecare ceas mă apropii de plăcerile păcătoase! Căci trupul mi l-am spurcat cu desfrânarea, limba mi-am întinat-o cu vorbe urâte şi ruşinoase, iar cele dinlăuntru ale mele le-am umplut de gânduri necurate şi mintea mea s-a plecat spre cele potrivnice legii lui Dumnezeu. De aceea tânjesc şi mă amărăsc şi mă întristez şi în fiecare ceas cad la îndurările tale, Doamnă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu te mânia pe mine păcătosul, ca să nu se sfârşească zilele mele în deşert, ci caută, Stăpână, spre mine deznădăjduitul. Roagă-L pe Cel ce S-a născut din tine ca să nu am soarta păcătoşilor, căci tu eşti Maica lui Dumnezeu şi eu robul tău, întotdeauna nădăjduiesc spre tine! Pentru noi, robii Tăi, roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine slava, dimpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie