Catisma a treisprezecea

PSALMUL 91
1. Bine este să ne mărturisim Domnului, bine este a cânta slava şi minunile iubitei Sale Maici, pururea Fecioarei Maria!
2. Vestiţi cu minte trează îndurările ei şi toate milele ei!
3. Strigaţi în strunele inimilor voastre, cum s-au preamărit asupra noastră minunatele ei fapte!
4. Bărbatul neînţelept nu pricepe acestea, iar cei ce o caută vor fi primiţi ca nişte cetăţeni ai Raiului.
5. Iar cei ce poartă în minte şi în inimă dulcele ei nume, vor fi înscrişi în cartea vieţii veşnice,
6. Vor fi sădiţi în Casa Domnului,
7. Vor înflori în curţile lui Dumnezeu.
PSALMUL 92
1. Domnul a împărăţit, cu strălucire S-a îmbrăcat.
2. A îmbrăcat-o şi pe preabinecuvântata Maica Sa, cu frumoasele veşminte ale tuturor faptelor bune,
3. Că se cuvine că o asemenea sfinţenie să fie în Casa Lui cea sfinţită de Duhul Sfânt!
4. Învaţă-ne şi pe noi, Stăpână, să săvârşim toată dreptatea,
5. Îmbracă-ne sufletele cu veşmântul mântuirii, ca să nu rămânem în afară de cămara lui Iisus Hristos!
6. Ajută-ne nouă, celor ce suntem împuţinaţi în conştiinţa noastră cea curată,
7. Schimbă-i faţa şi înfăţişeaz-o în soarta adevărului ceresc!
PSALMUL 93
1. Dumnezeul răzbunărilor este Domnul, că păcatele noastre nepocăite sunt sortite dreptei Sale Judecăţi!
2. Dar tu, atotmilostivă Stăpână, îl îndupleci şi-L rogi să fie îndelung răbdător.
3. Căci dacă tu nu ne-ai fi ajutat cu starea ta înaintea Lui, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul nostru împietrit.
4. Fericit este acela care înţelege cu inima, mijlocirea ta de Mamă.
5. Nu este zadarnică rugăciunea cu care se roagă ţie sufletul păcătos care se pocăieşte.
6. Cereştile tale mângâieri îl vor îmbărbăta în conştiinţa lui, după cum mulţimea păcatelor şi duhul întunecat al deznădejdii va fugi de la el.
7. Slavă ţie, Împărătească cerească, mântuirea păcătoşilor care caută mântuirea!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 94
1. Veniţi să ne bucurăm de Doamna noastră, pururea Fecioara Maria,
2. Să întâmpinăm faţa ei cu psalmi şi s-o lăudăm în cântări duhovniceşti.
3. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la picioarele ei, mărturisindu-ne cu lacrimi pline de recunoştinţă păcatele noastre în faţa ei.
4. Ea va cere de la iubitul ei Fiu, de la Hristos Dumnezeul nostru, mila Sa.
5. Ea va sta înainte la judecata lui Dumnezeu,
6. Va fi de partea noastră în timpul sfârşitului, apărând sufletul nostru,
7. Iar cu starea ei înainte ne va învrednici de odihna veşnică şi fericită.
PSALMUL 95
1. Cântaţi cântece noi de mulţumire! Cântaţi-i Maicii lui Dumnezeu toate marginile pământului,
2. Vestiţi printre neamuri slava ei şi printre toate popoarele lumii minunile ei.
3. Slava cerească se oglindeşte în preasfânta ei faţă, blândeţea şi smerenia în ochii ei.
4. Să se veselească cerurile, având înlăuntru pe atotputernica Împărăteasă,
5. Să se bucure pământul, prăznuind preaslăvitul ei nume!
PSALMUL 96
1. Domnul a împărăţit, se bucură cerul şi pământul, se bucură iubita Lui Maică, Preasfânta Fecioară Maria,
2. Mai mult decât toţi locuitorii cerului şi decât cei născuţi pe pământ, în toată Împărăţia stăpânirii Sale.
3. Închinaţi-vă ei, toţi locuitorii Raiului, Îngerii, Arhanghelii şi toate puterile cereşti!
4. Măriţi pe marea noastră Împărăteasă! Patriarhii şi Proorocii, împletiţi-i cununi de laude!
5. Apostolilor, Sfinţilor, Mucenicilor, Mărturisitorilor, Feciorelnicilor, cântaţi-i din cântările Sionului.
6. Veseliţi-vă toţi drepţii de preaslăvita Stăpână,
7. Mărturisiţi totdeauna şi pretutindeni, cu inima şi cu gura, pomenirea sfinţeniei sale.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 97
1. Cântaţi Doamnei noastre Stăpână, o cântare nouă, că lucruri minunate a săvârşit în neamul creştinesc,
2. A descoperit milele sale până la marginile pământului.
3. Preaslăvitul ei nume s-a auzit în toată lumea.
4. Iar mai mult decât toţi ceilalţi, noi credem şi mărturisim că ea a fost şi va fi pentru totdeauna, preamilostiva noastră Mamă,
5. Adâncul milei şi al îndurărilor şi scară la cer,
6. Corabie gânditoare cu care ne mântuim fără de nici o primejdie de veşnicul potop de foc.
PSALMUL 98
1. Domnul a împărăţit, împreună cu El s-a proslăvit şi Maica Lui preaiubită,
2. Care fiind mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii, stă de-a dreapta lui Dumnezeu.
3. Mare este slava ei în Sion şi în Ierusalimul cel de sus podoaba ei.
4. Mare este lauda ei pe pământ, Biserica credincioşilor mărturiseşte preaslăvitul ei nume în veacul veacului.
PSALMUL 99
1. Strigaţi Maicii lui Dumnezeu toţi oamenii credincioşi şi cucernici.
2. Rugaţi-vă ei cu evlavie şi bucuraţi-vă de faţa ei cu bucuria duhului.
3. Apropiaţi-vă de ea cu inima bine supusă şi în umilinţa inimii,
4. Plecaţi-vă genunchii în faţa sfintei închipuiri a feţei sale, care luminează cu har ceresc,
5. Să fim curaţi cu inima şi ea ni se va înfăţişa cu pace şi cu linişte,
6. Iar de la cine Împărăteasa cerului îşi va întoarce faţa sa, din pricina împietririi inimii sale nepocăite, acela nu are nădejde de mântuire.
7. O, Preamilostivă Stăpână, pomeneşte-ne şi pe noi cu bunăvoinţa ta şi vrăjmăşia iadului va fugi de la noi.
PSALMUL 100
1. Milă şi judecată îţi voi cânta ţie, Împărăteasa cerului,
2. Voi cânta mila pe care cu smerenie o caut la tine.
3. Eu nu voi pieri, ci mă voi mântui prin tine, Preacurată Fecioară.
4. Voi cânta judecata, după care mă voi lipsi de bunăvoinţa ta de Mamă faţă de mine, din cauza fărădelegilor mele,
5. Dar voi lăuda mereu în cântări preaslăvitul tău nume, Stăpână, şi voi dobândi o adevărată odihnă pentru sufletul meu.
6. Mă voi întraripa spre bunătatea şi îndurările tale şi nu mă voi lipsi de aşteptările şi nădejdea mea spre tine.
7. Întăreşte sufletul meu slab, în credinţă, nădejde şi dragoste către iubitul tău Fiu, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, ca să-mi dăruiască prin tine iertarea păcatelor mele.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A TREISPREZECEA
Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…
Cunoscând nepreţuitul dar al milostivirii tale şi stăpânirea dumnezeiască a puterii tale, mă rog ţie cu osârdie, răpeşte pe robul tău din toate cumplitele necazuri şi umple de bucurie inima mea, tu, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită!
Slavă…
Vrăjmaşul care luptă împotriva noastră năvăleşte cumplit peste moştenirea ta, Împărăteasa tuturor! Pierde mişeliile lui, ca să cunoască tăria ta, cu ameninţarea ta cea dumnezeiască pierde-l cu totul.
Şi acum…
Nemincinoasă mântuire a creştinilor, mijlocitoare neclintită a păcătoşilor, puternica noastră întrajutorare, acoperă-mă cu aripile stăpânescului tău Acoperământ şi stai de faţă în ceasul ieşirii sufletului meu din trup!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Preasfântă Doamnă, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa cerului! Mântuieşte-mă şi mă izbăveşte pe mine, păcătosul robul tău, de nedreptate, clevetiri, de toată nevoia şi năpasta şi de moarte năprasnică. Miluieşte-mă în ceasurile de peste zi, în cele de dimineaţă şi în cele de seară şi păzeşte-mă în orice vreme. Ori de merg pe drum, ori de mă aflu în ceas de noapte, acoperă-mă şi mă apără!
Apără-mă, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, de toţi vrăjmaşii mei văzuţi şi nevăzuţi şi de orice rea întâmplare. În orice loc şi în toată vremea să-mi fii mie, Maică preabună, un zid nebiruit şi o puternică apărare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie