Catisma a unsprezecea

PSALMUL 77
1. Luaţi aminte, poporul lui Dumnezeu, la Legea Dumnezeului Celui Viu, aplecaţi-vă urechea la graiurile Mântuitorului Hristos,
2. Nu uitaţi milele şi îndurările Lui, nu uitaţi pe iubita Lui Maică, preabinecuvântata pururea Fecioară Maria.
3. Deschideţi gurile şi inimile voastre spre slăvirea ei.
4. Vestiţi din neam în neam laudele, puterile şi minunile ei!
5. Puneţi preaslăvitul ei nume, ca o pecete pe inimile voastre,
6. Că ea ca o pasăre ne acoperă pe toţi cu aripile veşmintelor ei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 78
1. Preasfântă Doamnă, păcatele mele cele de voie şi duhurile cele necurate, au venit în biserica sufletului meu şi au prădat-o cu multă îndrăzneală.
2. Vai! Plâng cu Proorocul Ieremia şi lacrimile mele curg pe obrajii mei.
3. Cum s-a întunecat aurul credinţei mele?
4. Cum s-a schimbat argintul iubirii, faţă de preadulcele Iisus?
5. Cum s-a risipit adunarea sfinţeniilor creştineşti?
6. Vai! Greşit-am la cer şi înaintea ta, Stăpână!
7. Apără-mă pe mine, păcătosul, înaintea lui Dumnezeu!
8. Numără-mă iarăşi cu ceata aleşilor tăi!
9. Plouă peste amărâta mea inimă picăturile dulci ale harului tău ceresc!
PSALMUL 79
1. Cel ce L-ai născut pe Israel cel vechi, L-ai umplut de har şi pe cel nou, întru iubitul Tău Fiu, Mântuitorul Hristos, Preamilostive Părinte Ceresc!
2. Învredniceşte-ne pe noi, păcătoşii, cu vrednicie să fericim pe cea fără de prihană, pe pururea Fecioara Maria,
3. Care a născut pe Dumnezeul nostru, Izbăvitor şi Mântuitor al neamului omenesc,
4. Că în toată viaţa pribegiei Fiului pe pământ, a fost nedespărţită de El şi împreună s-a nevoit bărbăteşte, în toate suferinţele şi ocările.
5. O, preaiubită şi Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, învredniceşte-ne să avem în gurile şi inimile noastre, cântarea proorocească: ‘‘Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile!’’
PSALMUL 80
1. Bucuraţi-vă de Doamna şi ajutătoarea noastră!
2. Strigaţi ei cu strigăt de bucurie în inimile voastre,
3. Că ea nu va îngădui ca rugăciunile voastre să rămână zadarnice,
4. Ci va împlini toate cererile voastre cele bune, numai să păşiţi pe urmele smereniei, ascultării şi blândeţilor ei.
5. Căci ea iubeşte inimile care au frică de Dumnezeu, Darul ei întotdeauna petrece cu aceste inimi!
6. Alergaţi dar, către ea, toţi, cu făgăduinţe sfinte şi vă veţi împărtăşi de negrăitele ei bunătăţi.
7. Slavă ţie, Stăpână, nerăpită vistierie a sufletelor noastre!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 81
1. Dumnezeu a stătut în ceata dumnezeilor, din înalta Sa bunăvoinţă, ca o floare din rai s-a ivit Maica Domnului.
2. Veniţi şi cădeţi la picioarele ei, toţi cei ce o iubiţi şi o cinstiţi, căci ea este Izvorul vieţii veşnice,
3. Ea îi adapă fără plată pe cei însetaţi şi cei ce beau din Izvorul acesta, nu vor înseta în veac.
PSALMUL 82
1. Stăpână, Doamnă Fecioară, cine după Dumnezeu este asemenea ţie?
2. În cer şi pe pământ, prin cinste şi slavă întreci pe locuitorii cerului şi pe cei născuţi pe pământ.
3. Pe cât sunt de departe cerurile de pământ, pe atât te-ai înălţat peste toate făpturile.
4. Lipitu-s-a sufletul meu de tine, Împărăteasa cerului!
5. Fă-mă ca să privesc pururea cu mintea la slava şi măreţia ta, ca să mă satur de nesăturatul tău har.
PSALMUL 83
1. Cât de iubite sunt înaltele tale lăcaşuri, preaproslăvită Doamnă Fecioară Marie şi cât de iubit este Chivotul veşnicei tale odihne!
2. Întoarce-te, amărâte suflete, cu toată dorinţa ta, la acea veşnică odihnă, căci cămara cea veşnică de odihnă este gata, şi pentru tine, Împărăteasa cerului caută mântuirea ta.
3. Stând în faţa Altarului lui Dumnezeu, pururea se roagă pentru tine şi rugăciunile ei sunt mai bune decât tămâia cea cu bun miros, care se ridică în faţa iubitului ei Fiu şi Mântuitorului nostru.
4. Slavă ţie, Stăpână, care eşti neadormită în rugăciunile tale pentru noi păcătoşii şi în mijlocirile tale eşti nădejdea noastră cea nemincinoasă.
PSALMUL 84
1. Ai binevoit, Doamne, să sfinţeşti sânul neprihănit al pururea Fecioarei Tale prin întruparea cea mântuitoare.
2. Căci aceasta este cea mai frumoasă dintre fiicele Ierusalimului! Şi numele ei este întru binecuvântarea Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli.
3. Cântaţi-o pe pururea Fecioara Maria, Sfintelor Puteri şi Domnii, slăviţi-o, credincioşilor, şi căutaţi înţelepciunea ei.
4. Săracilor, îmbogăţiţi-vă cu comorile îndurărilor ei,
5. Cei ce doriţi mântuirea veşnică, chemaţi-o în ajutor, în simplitatea inimilor voastre.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A UNSPREZECEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Minune mare, cum de ai purtat pe palmele tale, Fecioară Marie, pe Cel ce ţine toate cu mâna Sa? Şi din sânii tăi, cum de ai hrănit cu lapte pe Dătătorul de hrană? Pe Acela, cu stăruinţă roagă-L, Preasfântă Fecioară, ca să ne dea mare milă!
Slavă…
Întăreşte-mă să trec pe cărarea pocăinţei cu inima zdrobită, Preaputernice Mântuitor, iar cu faptele cele bune, să-mi îmbogăţeşti sărmanul meu suflet şi din strâmtoarea patimilor, să-l duci spre lărgirea nepătimirii, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni!
Şi acum…
Liman mântuitor te avem, Născătoare de Dumnezeu, noi, care suntem înviforaţi în noianul vieţii, tu dar, mântuieşte din toate nevoile pe cei ce aleargă la bunătatea ta!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Preabună Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu Marie! Veselia cetelor Îngereşti şi bucuria neîncetată a creştinilor ortodocşi! Căzând cu smerenie în faţa negrăitei tale măreţii, cu umilinţă te rog eu, păcătosul şi nevrednicul tău rob, primeşte de la mine această laudă pe care o înalţ din tot sufletul către tine şi cu dragostea ta, ca o Maică iubitoare de fii, încălzeşte inima mea cea rece şi roagă-L cu călduroasa ta mijlocire, pe Domnul Dumnezeu şi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Care L-ai născut, ca să-mi ierte toate greşelile mele şi să mă încingă cu puterea Sa de Sus, spre împlinirea dumnezeieştilor Sale porunci. Luminează-mi sufletul meu cu lumina ta cea neapusă, ca să-mi fie mie, care pribegesc în această viaţă pământească, o călăuză spre Patria cea de Sus, spre Ierusalimul cel ceresc! Ca în acest chip, având după Dumnezeu în tine una, o puternică nădejde în aşteptarea mântuirii mele, să slăvesc preasfântul şi măreţul
Nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie