Catisma a zecea

PSALMUL 70
1. Spre tine, Doamnă pururea Fecioară, am nădăjduit şi nu mă voi ruşina în veac.
2. Cu mila ta izbăveşte-mă şi mă scoate din toate răutăţile.
3. Pentru păcatele mele sunt foarte înrăutăţit.
4. Vrăjmaşii mei au covârşit capul meu! Întărâtatu-m-au şi m-au ocărât toată ziua.
5. Ia aminte, preamilostivă Doamnă, că mă amărăsc! Întinde dreapta ta şi ajută-mă pe mine cel pierdut.
6. Să nu slăbeşti rugăciunile tale de Maică Preasfântă!
7. În tine m-am întărit din pântecele maicii mele, tu eşti singura mea acoperitoare nemincinoasă.
PSALMUL 71
1. Dumnezeule cel veşnic, viu şi adevărat, judecata Ta cea dreaptă, dă-o Iubitului Tău Fiu, Împăratului împăraţilor, ca să judece pe poporul Tău întru dreptate.
2. Trimite mila Ta asupra noastră, ca prin Iubita Lui Maică, să vedem în braţele ei pe Fiul lui Dumnezeu, Care este mântuirea şi viaţa noastră cea veşnică.
3. Cerul şi pământul sunt pline de slava ei.
4. O, preamilostivă Stăpână, prin tine se îndulcesc inimile noastre.
5. Fă ca să uităm patimile iubitoare de păcat, ale acestei vieţi deşarte!
6. Atrage-ne cu legăturile bunătăţii tale şi trezeşte în sufletele noastre setea bunătăţilor tale celor veşnice.
7. Adapă inimile şi gândurile noastre cu dulceaţa raiului.
PSALMUL 72
1. Cât de bun este Domnul celor drepţi cu inima, celor ce iubesc şi cinstesc pe Preacurata Lui Maică.
2. Cu rugăciunile ei suntem bineplăcuţi Domnului.
3. Cu apărarea ei se întoarce, de la noi păcătoşii, mânia lui Dumnezeu.
4. Cu ajutorul ei, ostenelile noastre se binecuvântează.
5. Pentru cei ce o iubesc şi o cinstesc, ea va sta înainte ca o mijlocitoare, la înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu,
6. Iar cei ce se îndepărtează de ea vor pieri.
PSALMUL 73
1. Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, nu ne lepăda pe noi, până în sfârşit, în ziua întristării noastre.
2. Să se îndrepteze rugăciunea noastră înaintea ta şi glasul celor ce suspină, nu-l trece cu vederea.
3. Vrăjmaşul sufletului şi-a încordat arcul împotriva noastră,
4. Dar tu, atotputernică Împărăteasă, întinde mâinile tale spre trufia lui până în sfârşit şi alungă-l spre locul veşnicei osânde.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 74
1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Fecioară, cu toată inima mea şi de lauda ta mă voi veseli.
2. Cântaţi-i, cei ce trăiţi pe pământ şi lauda ei vestiţi-o printre oameni!
3. Închinaţi-vă ei întru cereasca ei frumuseţe, slăviţi-o în negrăita ei bunătate.
4. Pomeniţi în vecii vecilor, numele ei.
5. Tineţi minte puterile şi minunile ei.
PSALMUL 75
1. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu şi Numele Lui mare este în Israelul cel Nou după Har!
2. Preaslăvit şi mai dulce decât mierea şi fagurul este numele Preabinecuvântatei pururea Fecioarei Maria.
3. Îndurările ei sunt mai plăcute decât aromatele.
4. Mântuire şi viaţă, mir şi slavă din feciorescul Rod ni s-au dăruit nouă fără plată.
5. S-o preaslăvească cerurile şi pământul, toate făpturile să-i dea laudă şi mila ei s-o înălţaţi cu mulţumită!
PSALMUL 76
1. Cu glasul meu către Preasfânta Fecioară Maria am strigat şi a luat aminte cu mila ei,
2. Şi m-a scos din deznădejdea şi necazul meu, cu blândeţea sa mi-a înviat duhul.
3. Slăbiciunea voinţei mele mi-a schimbat-o în bună nădejde.
4. Cu privirea ei de porumbiţă cerească a făcut să cânte toate cele dinlăuntru ale mele.
5. Cu ajutorul ei Domnul m-a scos din ghearele morţii, din mâinile vrăjmaşului şi m-a izbăvit de cel rău.
6. Îţi mulţumesc Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul meu şi Preaiubitei Tale Maici, grabnica mea ajutătoare!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA A ZECEA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Către acoperământul tău, o, Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, alerg, cerând apărarea ta. Nu mă lepăda pe mine, Preacurată, ci cu bunătatea ta, primeşte-mă pe mine, cel ce te chem. Ca Om L-ai născut pe Doctorul sufletelor noastre şi te rog, vindecă şi sufletul meu cel bolnav de păcate.
Slavă…
Cu lumina ta cea dumnezeiască, întunericul inimii mele alungă-l departe, ceea ce eşti bună, dându-mi râuri de lacrimi, ca să-mi spăl întinăciunea păcatelor mele, cel care L-am întristat pe Preabunul Dumnezeu. Dar numai în tine îmi găsesc mântuirea!
Şi acum…
Viaţa mea, Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, este plină de multe ispite, pricinuite de răutăţile mele, dar izbăveşte-mă de toate acestea, ca să-ţi slăvesc cu credinţă numele tău cel dumnezeiesc!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
O, Preasfântă Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai presus de Heruvimi şi de Serafimi şi mai Sfântă decât toţi Sfinţii, la tine cad şi cu osârdie mă rog, apărătoarea mea preabinecuvântată, Stăpâna neamului omenesc, în pribegia noastră pământească, care este cu multe necazuri şi cu multe tulburări, nu mă lipsi de apărarea ta şi de acoperământul tău cel stăpânesc! Mântuieşte-mă şi mă apără, Stăpână, de săgeţile înfocate ale vicleanului vrăjmaş al mântuirii noastre. Întăreşte voinţa mea cea neputincioasă în lucrarea poruncilor lui Hristos, înmoaie inima mea cea împietrită cu iubirea de Dumnezeu şi de aproapele meu. Dăruieşte-mi inimă zdrobită şi pocăinţă adevărată pentru ca, de întinăciunea păcatului curăţindu-mă, să pot aduce Creatorului roade bineplăcute de fapte bune. Şi să mă învrednicesc de sfârşit creştinesc, cu pace şi de răspuns bun la înfricoşata Judecată, la care nu se caută la faţa omului! Aşa, Doamnă preamilostivă, în ceasul cumplit al morţii mele, să mă aperi cu şi mai multă putere, să te grăbeşti să vii în ajutorul meu, cel ce sunt fără de nici un ajutor şi cu mâna ta cea tare să mă răpeşti de sub stăpânirea cumplitului stăpânitor al lumii. Căci cu adevărat, mult poate rugăciunea ta înaintea Feţei Domnului şi nimic nu este cu neputinţă mijlocirii tale, numai de vei voi.
Drept aceea, privind cu umilinţă la sfântul tău Chip şi închinăndu-mă înaintea lui cu nădejde, ca şi cum ai fi vie printre noi, unul pe altul şi toată viaţa mea, după Dumnezeu, cu rugăciunea, ţie o predau şi te măresc cu Cel ce S-a născut din tine, Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia
cu Tatăl Cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie