Catisma intaia

PSALMUL 1
1. Fericit bărbatul care iubeşte numele tău, Marie, Maică pururea Fecioară,
2. Căci cu darul tău sufletul lui se va întări şi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, va da multe roade la vremea sa.
3. Fericită eşti tu între femei, pentru smerenia şi credinţa inimii tale,
4. Căci tu covârşeşti toate femeile cu frumuseţea ta şi întreci pe îngeri şi pe arhangheli cu sfinţenia ta!
5. Milele şi îndurările tale peste tot se vestesc. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor tale!
PSALMUL 2
1. Preasfântă Doamnă Fecioară, pentru ce se tulbură neamurile care se ridică împotriva mea?
2. Ruşinează-i şi doboară-i la pământ cu furtuna îngrozirilor şi înfricoşărilor tale! Să ne acopere dreapta Ta.
3. Risipeşte norii fărădelegilor noastre, ridică povara păcatelor noastre.
4. Veniţi la Maica Domnului toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi ea vă va odihni pe voi!
5. Apropiaţi-vă de ea când sunteţi năpăstuiţi şi Născătoarea de Dumnezeu vă va lumina cu strălucirea feţei sale!
6. Binecuvântaţi-o din toată inima, căci de mila ei este plin tot pământul!
PSALMUL 3
1. Preasfântă Doamnă pururea Fecioară, cât s-au înmulţit vrăjmaşii mei, văzuţi şi nevăzuţi, care mă necăjesc! Risipeşte-i cu viforul dreptăţii tale!
2. Miluieşte-mă, Stăpână, şi vindecă-mă de neputinţele mele!
3. Încălzeşte inima mea cea rece şi nu mă lăsa să cad în mâinile vrăjmaşilor mei sufleteşti.
4. În ziua morţii mele, vino în ajutorul sufletului meu, ca să mă duci la limanul mântuirii.
5. Slavă ţie, ocrotitoarea celor fără de ajutor!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 4
1. Când te-am chemat, Preasfântă Fecioară Doamnă, cu credinţă şi cu nădejde, tu m-ai auzit, şi cu mila ta m-ai apărat.
2. M-ai izbăvit din cursele duhurilor răutăţii de sub cer, care s-au pregătit să mă înghită şi din mâinile cele răpitoare care caută sufletul meu,
3. Revărsându-ţi bunătatea milostivirilor tale, asupra tuturor celor ce cheamă numele tău cel Sfânt!
4. Binecuvântată eşti tu între femei, Doamnă, Stăpână Fecioară şi stăpânirea ta se va întinde în vecii vecilor!
PSALMUL 5
1. Graiurile mele ascultă-le, Preasfântă Doamnă Fecioară, şi nu întoarce de la mine faţa ta de Mamă!
2. Schimbă plânsul meu întru bucurie şi suspinul meu întru veselie, ca să cadă vrăjmaşul sub picioarele mele.
3. Cu rugăciunile tale puternice, zdrobeşte capetele lor cele trufaşe, ca să te binecuvânteze toată limba şi numele tău să-l rostească tot trupul.
4. Binecuvântată eşti, o, fiica Marelui Împărat ceresc! Tu eşti cununa tuturor sfinţeniilor. Tu eşti slava Ierusalimului celui de Sus şi a celui de jos.
5. Cei ce te binecuvântează vor reuşi în lucrurile lor. Cei ce te binecuvântează, vor fi binecuvântaţi, iar cei ce te ocărăsc, vor fi blestemaţi!
6. În casa robilor tăi nu se va împuţina vinul şi belşugul de untdelemn.
7. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, care te-a zidit! Binecuvântaţi să fie părinţii tăi, care te-au născut!
8. Binecuvântată eşti, Doamnă Fecioară, în cer şi pe pământ, lăudată şi preaslăvită în vecii vecilor!
PSALMUL 6
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu întru iuţimea Sa să ne mustre pe noi Dreptul Judecător, nici întru mânia Sa să fim pedepsiţi.
2. Tu, apărătoarea noastră, te rugăm să ai grijă de noi, pentru numele tău cel Sfânt,
3. Şi izbăveşte-ne de porţile iadului şi din prăpastia cea întunecoasă cu rugăciunile tale,
4. Ca să cunoaştem în veci minunile tale, căci nu morţii, nici cei ce sunt în iad te vor lăuda pe tine, ci noi cei vii, cu Harul tău te vom binecuvânta!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
PSALMUL 7
1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în tine am nădăjduit,
2. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc, pentru ca în smerenia mea, să fiu bineplăcut ţie.
3. Strălucirea feţei tale să lumineze sufletul meu şi privirea ta cea milostivă să însenineze conştiinţa mea.
4. Şi prin tine voi aduce rugăciunile mele înaintea Celui Preaînalt!
PSALMUL 8
1. Preasfântă Stăpâna mea, spre tine nădăjduiesc, izbăveşte sufletul meu de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi.
2. Prin tine Domnul nostru S-a făcut Mântuitorul şi Fratele nostru.
3. Ca focul în rug şi ca roua pe lână, a coborât peste tine Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mai înainte de veci,
4. Care pe Duhul Sfânt aflându-L, te-a umbrit cu puterea Celui Preaînalt.
5. Binecuvântat este Rodul pântecelui tău ce S-a zămislit în tine.
6. Binecuvântată este Naşterea ta cea feciorească.
7. Binecuvântată este curăţia Trupului Tău.
8. Binecuvântate sunt îndurările inimii tale.
9. Slavă ţie, apărătoarea tuturor credincioşilor, cea plină de osârdie!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin
DUPĂ CATISMA ÎNTÂIA
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
Luminează-mi, atotbună, sufletul meu cel întunecat şi alungă de la mine nesimţirea. Învaţă-mă să fac voia Fiului tău, ca să primesc iertarea multelor mele păcate, cu rugăciunile tale!
Slavă…
Dă-mi, Fecioară, umilinţă şi îmbelşugată vărsare de lacrimi, din care să izvorască adâncul îndurărilor, uscându-mi potopul răutăţilor şi curgerilor patimilor, una Preacurată!
Şi acum…
Judecătorul se apropie, sfârşitul este la uşă, veghează suflete şi strigă din adâncul inimii către Maica Dumnezeului nostru: Izbăveşte-mă de înfricoşatele chinuri şi cu mijlocirea ta aşează-mă în loc luminos!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciunea:
Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Doamna mea, iubitoare de oameni, Tu ştii gândurile şi faptele mele şi neputinţa firii mele, ţie îţi înfătişez sufletul meu, pe care l-am spurcat cu păcatele şi cu gândurile mele cele netrebnice, dar tu, Stăpână, cunoşti putreziciunea rănilor mele cele trupeşti şi sufleteşti. Tot tu să-mi dai şi vindecarea, vărsând peste ele o picătură din milostivirea şi iubirea ta de oameni. Caută aşadar, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, cu ochiul tău cel milostiv la ticălosul meu suflet, care este stăpânit de povara păcatelor şi care este gata să fie predat focului de către Dreptul Judecător. Dar cu rugăciunile tale şi cu iubirea ta de oameni, fă-l bineplăcut Fiului tău şi Dumnezeului meu, ca să nu mă vădească înaintea îngerilor şi a oamenilor, cu gândurile şi cu faptele mele cele rele, ci să te asculte pe tine, ca o bună şi iubitoare de oameni, care te rogi pentru sufletul meu cel păcătos. O, scăpare a credincioşilor! Miluieşte-mă pe mine care mă tăvălesc în prăpastia păcatelor, dar care îţi aduc suspinele mele dintr-o inimă zdrobită, pentru ca prin apărarea ta, să mă învrednicesc de iertarea nenumăratelor mele păcate. Dumnezeu, Fiul tău, te-a făcut pe tine scăpare.
Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Care ai voit pentru milostivirea Ta, să te naşti din Preacurata Maică şi pururea Fecioara Maria, pentru mântuirea oamenilor, primeşte-o pe aceasta mijlocitoare pentru mine, nevrednicul. Nădăjduind la ajutorul şi la apărarea ei, cad la nemăsurata Ta bunătate şi iubire de oameni, ca să primesc iertarea păcatelor mele pe care le-am făcut înaintea Ta, Doamne, că Ţie se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Catisma intai