Rugăciuni ale Stareţului Iosif Isihastul

Rugaciunea 1

„O, iubite şi Preadulce Iisuse Hristoase, cine Te-a rugat pentru mine, ca să mă aduci în această lume şi să mă nasc din părinţi buni şi credincioşi, de vreme ce atâţia alţii se nasc turci (musulmani), papistaşi (romano-catolici), masoni, evrei sau idolatri şi chiar atei? Cu cât trebuie, dar, să Te iubesc mai mult şi să-Ţi mulţumesc pentru acest dar atât de mare şi pentru binefacerea pe care mi-ai dat-o? Chiar şi sângele meu de l-aş vărsa, tot nu aş putea să-Ţi mulţumesc?”

Rugaciunea 2
„Mântuitorul meu Preadulce, cine Te-a rugat pentru mine, ca să mă rabzi de atâţia ani pe mine, cel ce din vârsta copilăriei păcătuiesc, şi nu Te scârbeşti de mine, văzându-mă nedreptăţind, furând, mâniindu-mă, lacomindu-mă după mâncăruri şi după altele, pizmuind şi toată răutatea săvârşind, iar pe Tine, Dumnezeul meu, ocărându-Te prin faptele mele? Tu, Doamne al meu, nu ai trimis moartea, ca să mă ia, în păcate aflându-mă, ci cu îndurare m-ai răbdat pe mine care, dacă aş fi murit, veşnic m-aş fi osândit. O, bunătatea Ta, Doamne!”

Rugaciunea 3
“Cine Te-a rugat pentru mine, ca să mă aduci la pocăinţă şi la mărturisire şi să mă îmbraci în Marea şi Îngereasca Schimă? O, măreţia Ta, Doamne! Cât de înfricoşătoare şi de măreaţa este purtarea Ta de grijă! O, bogăţia darurilor Tale, Doamne! O, vistieriile Tale cele nedesertate şi tainele cele negrăite! Cine nu se vă înfricoşa, văzând bunătatea Ta? Cine nu se va minuna, văzând bogăţia milei Tale? Mă înfricoşez, Stăpâne, să povestesc bogăţia darurilor Tale.
Stăpânul şi Domnul meu să mântuiască pe cel ce-L răstigneşte! Eu, prin păcatele mele, pe Făcătorul meu Îl răstignesc, iar Cel ce m-a zidit pe mine mă slobozeşte. O, Iisuse, dulce dragoste, cât de mult îţi sunt dator. Nu pentru viaţa veşnică pe care mi-ai făgăduit-o trebuie să Te iubesc, Ziditorul meu, nu pentru că mi-ai spus că-mi vei da Harul Tău, nici pentru Rai, ci sunt dator să Te iubesc pentru că m-ai slobozit din robia păcatului şi a patimilor…”

Rugaciune catre Staretul Iosif Isihastul

Preacuvioase Părinte Iosif, cu negrăite nevoinţe şi osteneli peste fire te-ai sălăşluit în peşterile cele pustniceşti ale Athonului, iar prin puterea Numelui lui Hristos ai urcat în Cer ploaia lacrimilor tale, spălând picioarele Celui Care a adus curcubeul Luminii nezidite înlăuntrul inimii şi a privirii tale. Miluieşte-ne şi pe noi cei care n-am văzut mai mult decât strălucirea cea zidită a soarelui, a lunii şi a stelelor şi voim şi noi a cunoaşte adâncirea în rugăciune şi postirea de răutate.

Se veseleau pietrele şi munţii de tăria de cremene a nevoinţei tale, se mângâiau verdeaţa, copacii şi toate vieţuitoarele prin revărsarea de har ce izvora dintru tine, iar noi oamenii foarte ne bucurăm de vederea ta, dumnezeiescule Iosif al Peşterii, căci prin cele ce s-au săvârşit înlăuntrul tău s-au alinat miliardele de făpturi ale firii omeneşti. Pentru aceasta, măcar că suntem cu totul nevrednici, voim a-I mulţumi lui Dumnezeu că ni te-a dăruit, iar tie îti cerem să ne înveţi şi pe noi gustul răbdării şi al stăruinţei întru pomenirea Numelui Fiului lui Dumnezeu.

In trupul tău s-a pecetluit Crucea lui Hristos, minunatule Părinte Iosif, şi toate nevoinţele, lacrimile, suspinurile, durerile, bolile şi relele tale pătimiri le-ai socotit ca izvorâte din răstignirea Domnului nostru, Căruia până la capăt I-ai urmat şi I te-ai făcut asemenea prin dumnezeiasca înfiere. Luminează-ne şi pe noi cei prunci cu mintea, care nu încetăm să ne minunăm de iubirea ta de osteneală şi darurile duhovniceşti pe care le-ai dobândit, precum un oştean cutezător şi nespus de viteaz.

Tămăduieşte-ne vieţile cu iubirea ta de oameni şi, cu înţelepciunea dumnezeiască, strămută-ne aplecările cugetelor spre a cuprinde seminţele cele de foc ale Evangheliei, ca astfel aprinzându-ne cu văpaia cea cerească să ne răcorim în lucrare care ne mistuie păcatele spre rodirea veşnicei bucurii. Cuprinde-ne pe toţi deopotrivă în braţele rugăciunii tale şi cheamă-ne cu putere întru Lumina Preasfintei Treimi, ca astfel vădindu-se toate necurăţiile noastre să purcedem spre întoarcere nezăbavnică şi deplină către Tatăl, Fiul si Sfântul Duh. Amin.